RÅ 1998 not 139

Ansökan av Gun C. om resning i mål ang. eftertaxering för år 1988

Not 139. Ansökan av Gun C. om resning i mål ang. eftertaxering för år 1988. - Enligt dom den 18 december 1992 beslöt Länsrätten i Stockholms län att eftertaxera Gun C. för år 1988 till såväl statlig som kommunal inkomstskatt med 27 700 kr, taxerad och beskattningsbar inkomst. Gun C. överklagade domen men Kammarrätten i Stockholm avslog överklagandet i beslut den 5 maj 1995. Sedan Gun C. fullföljt sin talan beslöt Regeringsrätten den 22 oktober 1997 att inte meddela prövningstillstånd.-Gun C. ansökte hos Kammarrätten i Stockholm om resning avseende bl.a. eftertaxeringen för år 1988. Hon åberopade att hon hade kommit in för sent med deklarationerna för 1988-1990 års taxeringar och därför blivit skönstaxerad. Vad gällde 1988 års taxering hade skönstaxeringen blivit lägre än vad hon sedermera redovisade i en deklaration för det året. Länsrätten eftertaxerade henne därför för skillnaden. Beträffande de övriga två taxeringsåren blev skönstaxeringarna för höga. Hennes överklagande av dessa taxeringsbeslut hade emellertid avvisats. Hon ville att de tre taxeringsåren "kvittningsvis" skulle ses som en helhet. -Kammarrätten beslutade den 2 februari 1998 att överlämna ansökningen om resning i målet om eftertaxering till Regeringsrätten för prövning. - Regeringsrätten (1998-07-01, Swartling, Holstad, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Genom eftertaxeringen har de inkomster för vilka Gun C. skall beskattas vid 1988 års taxering bestämts i enlighet med en av henne själv ingiven deklaration. Det förhållandet att hon vid senare års taxeringar kan ha blivit för högt taxerad utgör inte skäl att ändra eftertaxeringen. Hennes ansökan om resning i eftertaxeringsmålet skall därför inte bifallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-06-03, Ocklind)

*REGI

*INST