RÅ 1998 not 144

Sjuksköterska ansågs inte ha rätt till avdrag för kostnader för prenumeration på Dagens Medicin

Not 144. Överklagande av D av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked anförde D följande. Jag arbetar som sjuksköterska och har behov av att kontinuerligt vara informerad om nyheterna inom svensk sjukvård. I tidningen Dagens Medicin har jag möjlighet att få ta del av de senaste och viktigaste nyheterna. Jag får samtidigt möjlighet att följa mina kollegor och andra yrkesgrupper inom vårdsektorn, deras erfarenheter och hur de löst problem som också kan finnas på den arbetsplats där jag är verksam. - Dagens Medicin är en oberoende fack- och nyhetstidning som riktar sig till alla yrkesgrupper inom den svenska sjukvården. Den utkommer som veckotidning och priset för en helårsprenumeration är 485 kr inklusive moms. - Då tidningen innehåller annonser (reklam) för receptbelagda läkemedel får tidningen inte spridas till allmänheten, dvs. inte utanför gruppen yrkesverksamma inom vårdsektorn. - Med anledning av att jag inom kort ämnar tillhandahållas en prenumeration på tidningen Dagens Medicin vore jag tacksam för ett förhandsbesked gällande nedanstående två frågeställningar:Fråga 1. Om min arbetsgivare är villig att betala en prenumeration på Dagens Medicin och tidningen adresseras och skickas till min bostad, ska min arbetsgivare redovisa värdet av prenumerationen som beskattningsbar förmån på min kontrolluppgift? Fråga 2. Om jag betalar prenumerationen med egna pengar, har jag då i kraft av mitt yrke rätt till avdrag för prenumerationskostnaden i deklarationen under avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande? - Skatterättsnämnden (1997-09-23, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Fråga 1. Förmånen av fri prenumeration på Dagens Medicin är inte skattepliktig för D. - Fråga 2. Kostnaden för en prenumeration på Dagens Medicin är inte avdragsgill för D. - Motivering. - D arbetar som sjuksköterska. Hennes arbetsgivare avser att bekosta en prenumeration på tidningen Dagens Medicin för henne. Tidningen skickas till hennes bostad. D frågar om förmånen av prenumerationen är skattepliktig för henne. Hon frågar vidare för det fall hon själv bekostar prenumerationen om hon har rätt till avdrag för kostnaden. - Fråga 1. Enligt bestämmelsen i 32 § 3 c kommunalskattelagen (1928:370), KL, gäller att "om en vara eller tjänst, som en anställd erhåller av arbetsgivaren är av väsentlig betydelse för utförandet av hans arbetsuppgifter, skall förmånen av varan eller tjänsten inte tas upp som intäkt om förmånen är av begränsat värde för den anställde och inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen". - Dagens Medicin får anses vara en allmänt nyhetsorienterande tidning inom sjukvårdsområdet utan att därför ha en rent vetenskaplig inriktning. Tidningen får därför anses vara av väsentlig betydelse för utförande av D:s arbetsuppgifter. Förmånen får anses ha ett begränsat värde för henne och kan inte utan svårighet särskiljas från nyttan i hennes anställning. Förmånen är därmed skattefri för henne. - Fråga 2. Enligt 33 § 1 mom. andra stycket KL får avdrag från intäkt av tjänst göras för "kostnad för facklitteratur, instrument och dylikt, som varit nödigt för tjänstens fullgörande." Även om Dagens Medicin kan vara av väsentlig betydelse för fullgörande av D:s arbetsuppgifter kan den inte anses vara av sådan nödvändig natur att kostnaden för prenumerationen är avdragsgill. - I Regeringsrätten yrkade D. att förhandsbeskedet skulle ändras såvitt gällde frågan om kostnaden för prenumeration på Dagens Medicin var avdragsgill för henne om hon själv bekostade prenumerationen (fråga 2). - Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet. - Regeringsrätten (1998-07-27, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden beträffande den fråga som omfattas av överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd I 1998-07-14, Ocklind)

*REGI

*INST