RÅ 1998 not 149

Bristande kommunicering i mål om uppehållstillstånd (avslag)

Not 149. Ansökan av Mohammed O. om resning i mål om uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk avslog i beslut den 27 januari 1997 en ansökan från Mohammed O. om uppehålls- och arbetstillstånd. Sedan Mohammed O. överklagat beslutet avslog regeringen i beslut den 23 april 1998 överklagandet. - Mohammed O. ansökte om resning och yrkade att de sökta tillstånden skulle beviljas. Han åberopade att han inte fått del av säkerhetspolisens utredning och därför inte kunnat bemöta de uppgifter som säkerhetspolisen hade lämnat till Invandrarverket och regeringen. Han hade inte heller fått träffa någon att prata med innan beslutet fattades. -Regeringsrätten (1998-08-19, Werner, Lindstam, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Mohammed O. har inte visat att det föreligger sådana synnerliga skäl för ny prövning. Hans ansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-08-04, Clémentz)

*REGI

*INST