RÅ 1998 not 151

Överklagande av Stig E. ang. återkallelse av körkort. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1996-11-11) återkallade med hänvisning till 16 § 7 körkortslagen (1977:477) Stig E:s körkort. I beslutet lämnades följande redogörelse för ärendet och motivering: Den 31 maj 1996 inkom till länsstyrelsen en anmälan enligt 17 a § körkortslagen från cheföverläkare Kerstin Hulter Åsberg vid lasarettet i Enköping. Av anmälan framgår att Ni drabbats av flera stroke och inte kan anses som en säker bilförare. Länsstyrelsens konsultläkare har granskat ärendet och föreslagit att körkortet återkallas på grund av sjukdom

Not 151. Överklagande av Stig E. ang. återkallelse av körkort. -Länsstyrelsen i Stockholms län (1996-11-11) återkallade med hänvisning till 16 § 7 körkortslagen (1977:477) Stig E:s körkort. I beslutet lämnades följande redogörelse för ärendet och motivering: Den 31 maj 1996 inkom till länsstyrelsen en anmälan enligt 17 a § körkortslagen från cheföverläkare Kerstin Hulter Åsberg vid lasarettet i Enköping. Av anmälan framgår att Ni drabbats av flera stroke och inte kan anses som en säker bilförare. Länsstyrelsens konsultläkare har granskat ärendet och föreslagit att körkortet återkallas på grund av sjukdom. - Ni har genom Ert ombud motsatt Er återkallelse och anfört bl.a. följande. Det finns ingen tillförlitlig utredning som visar att Ni är olämplig som bilförare och Ni skall därför även i fortsättningen betros med körkort. Ett intyg utfärdat av överläkare Carl-Erik Söderström vid Karolinska sjukhuset har även bifogats. Av detta framgår bl.a. att Söderström anser att ett definitivt ställningstagande i körkortsfrågan borde grundas på utredning senare under rehabiliteringsskedet vilket kan vara långvarigt efter en hjärtinfarkt. - Enligt 16 § 7 körkortslagen skall ett körkort återkallas om körkortshavarens förutsättningar för att föra körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte vidare bör ha körkort. - På grund av vad som har framkommit i ärendet och med hänsyn till de medicinska krav som gäller för innehav av körkort enligt 7 § körkortslagen samt 8 och 10 kap. Vägverkets föreskrifter (1996:200) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. skall Ert körkort återkallas enligt 16 § 7 körkortslagen. - Stig E överklagade beslutet. - Länsrätten i Stockholms län (1997-01-23, ordf. Bratt): Vad Stig E. anfört i länsrätten och vad som i övrigt framkommit i målet föranleder inte annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Länsrätten avslår överklagandet. - Stig E. överklagade länsrättens dom. - Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet och åberopade ett yttrande av konsultläkaren Anders Holtz i vilket bland annat följande anfördes. Av journaler från år 1988 framgick att Stig E. År 1985 hade Parkinsons sjukdom, cerebral insult noterades år 1988 och samtidigt fanns uppgifter om diabetes. Av journalanteckningar från år 1995 framgick att Stig E. hade svårt att klara sig själv, märkte ej urinavgång, svårt att klara ADL (grundläggande funktioner för att ta hand om sig själv). Cerebral infarkt fastställdes ånyo och intyg om färdtjänst utfärdades. Det långdragna sjukdomsförloppet (1988-1995) gav en grund för bedömningen att det förelåg en allvarlig skada på Stig E:s hjärna med störda centrala funktioner. Centrala störningar av den art och omfattning som redovisades i journalen var i trafiksammanhang mycket allvarliga eftersom även enstaka bilkörning kunde medföra helt oacceptabelt stor risk för trafikolycka. - Kammarrätten i Stockholm (1988-08-21, Anclow, Norström, Avellan-Hultman) fann att vad som framkommit i kammarrätten inte utgjorde skäl att frångå den bedömning underinstanserna gjort och avslog överklagandet. - I överklagande yrkade Stig E. att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens dom skulle besluta att hans körkort inte skulle återkallas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Anmälan till länsstyrelsen kom till efter det att anonyma personer hade lämnat uppgifter till den anmälande läkaren om hans sätt att framföra bil. Den medicinska grunden för anmälan var att Stig E. drabbats av stroke och att han genomgått körsimulatorprov men misslyckats med detta. Att han drabbats av stroke kunde inte vara grund för återkallelse av körkort om inte läkaren vid undersökning kom fram till att detta var ett hinder för körkortsinnehav. Något sådant hinder hade inte framkommit. Det som gjorde att konsultläkaren först beslutade rekommendera länsstyrelsen att återkalla hans körkort var den anmälande läkarens uppgift om ett misslyckat körsimulatortest. Denna uppgift var felaktig. Vidare hade i kammarrättens dom intagits en uppgift om att Stig E. hade Parkinsons sjukdom. Detta var också en felaktig uppgift. - Länsstyrelsen avstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (1998-08-21, Werner, von Bahr, Lindstam, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 16 § 7 körkortslagen skall ett körkort återkallas om körkortshavarens förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom bl.a. sjukdom att han från trafiksäkerhetssynpunkt ej vidare bör ha körkort. - Av journaler från Karolinska sjukhusets neurologiska klinik framgår att Stig E. i juli år 1988 plötsligt drabbades av balanssvårigheter m.m. Det inträffade bedömdes som en liten cerebral infarkt. Vidare finns anteckningar från år 1995 av vilka framgår att Stig E. den 13 mars 1995 inkom akut till Karolinska sjukhuset på grund av yrsel, svaghet i vänster underarm, m.m. Enligt en slutanteckning i journalen den 24 mars 1995 bedömdes Stig E. ha drabbats av en cerebral infarkt. Enligt en anteckning i journalen hade han tidigare haft flera sådana infarkter, senast troligen år 1990. Av journalhandlingarna framgår också att Stig E. har en insulinbehandlad diabetes mellitus samt att han erhållit läkarintyg för färdtjänst. - Länsstyrelsens konsultläkare Anders Holtz uppgav i ett utlåtande den 18 juni 1996 - efter att ha tagit del av bl.a. journalhandlingarna - att det framgick att Stig E. besvärades av restsymptom efter hjärnblödning inkluderande ett flertal funktioner nödvändiga för framförande av motorfordon på ett trafiksäkert sätt. Enligt utlåtandet hade detta också verifierats i ett bilkörningsprov. Stig E. bedömdes enligt utlåtandet olämplig som bilförare. Sedan Stig E. invänt att uppgiften om bilkörningsprov inte var korrekt och också åberopat viss utredning till stöd härför, uppgav Anders Holtz i en tjänsteanteckning den 5 november 1996 bl.a. att uppgiften om bilkörningsprov hade tagits med i yttrandet för att ytterligare understryka bredden i bedömningen men att ett sådant prov aldrig ligger till grund för återkallande av körkort. - Sedan Stig E. överklagat länsstyrelsens beslut om återkallelse av körkort redogjorde Anders Holtz i en skrivelse till länsstyrelsen den 28 april 1997 ytterligare för händelseförloppet i ärendet och utvecklade bl.a. bakgrunden till ställningstagandet att Stig E:s körkort borde återkallas på grund av sjukdom. I detta yttrande finns också intaget en uppgift om att Stig E. år 1985 hade Parkinsons sjukdom. Denna uppgift återges i reciten i kammarrättens dom. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Av handlingarna i målet framgår att uppgifterna om att Stig E. genomfört ett körsimulatorprov och att han hade Parkinsons sjukdom år 1985 är felaktiga. Även med bortseende från dessa uppgifter - vilka såvitt kan utläsas av underrätternas domar inte haft någon avgörande betydelse för deras bedömning av frågan om återkallelse av Stig E:s körkort - finner Regeringsrätten emellertid att utredningen i målet ger tillräckligt stöd för att Stig E:s förutsättningar för rätt att föra körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte vidare bör ha körkort. Såsom underinstanserna funnit bör Stig E:s körkort därför återkallas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 1998-08-04, Clémentz)

*REGI

*INST