RÅ 1998 not 153

Ny utredning i ärende ang. arbetsplan för väg (avslag) / Ny utredning i ärende ang. arbetsplan för väg (resning, avslag)

Not 153. Ansökan av Ingrid J. m.fl. om resning i ärende ang. arbetsplan för väg. - Vägverket fastställde, efter tillstyrkan av Länsstyrelsen i Kalmar län, i beslut den 22 maj 1996 en arbetsplan för omläggning av väg E 22 Karlskrona-Kalmar, delen Söderåkra-Hossmo, samt indragning av väg, Torsås och Kalmar kommuner. Beslutet överklagades av Ingrid J. m.fl. Regeringen avslog i beslut den 21 november 1996 deras överklaganden. Sedan Ingrid J. m.fl. begärt rättsprövning av regeringens beslut förklarade Regeringsrätten i dom den 15 maj 1997 att regeringens beslut skulle stå fast. - I ansökningen hemställde Ingrid J. m.fl. om omprövning av ärendet samt begärde inhibition. Till stöd för sin talan anförde de bl.a. följande. I Vägverkets lokaliseringsutredning för nya E 22 söder om Kalmar angavs att "grundvattnet i Nybroåsen utgör en ovärderlig tillgång för vattenförsörjningen. Grundvattenresursen bör därför klassas som ett riksintresse och dess nyttjande säkerställas och skyddas för all framtid." I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ingick som en viktig del i arbetsplanen behandlades Nybroåsen och vattentäktsområdet. Där beskrevs också riskerna för förorening av vattentäkten och de skyddsåtgärder som måste vidtas. Bl.a. angavs att "Vassmolösavattentäkten - redan i samband med vägbyggnaden - måste ersättas med ny vattentäkt." De farhågor som de framfört i ansökan om rättsprövning hade nu besannats. Mellan Vägverket och Kalmar Vatten och Renhållning AB/Kalmar kommun hade avtal träffats innebärande väsentliga avsteg och försämringar av det skydd för vattentäkten som förutsatts i arbetsplanens MKB. Avvikelserna i förhållande till den utställda arbetsplanen bestod i att skyddsbarriär III skulle utföras först då en olycka eller förorening inträffat, att Vassmolösakällan skulle tas ur bruk först "om denna tillfälligt eller permanent måste tas ur drift som vattentäkt" och att det var en annan part än exploatören som övertog ansvaret för vägskyddet av vattentäkten. Därtill kom att Vattendomstolens beslut inte hade infordrats i enlighet med vad som stadgades i 14 kap. 5 § vattenlagen. - Sökandena bifogade utdrag ur miljökonsekvensbeskrivningen samt kopior av en skrivelse från Kalmar Vatten och Renhållning AB med förslag till det åberopade avtalet. -Regeringsrätten (1998-09-04, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Eftersom ny prövning av saken numera kan komma till stånd endast efter resning, behandlar Regeringsrätten sökandenas hemställan om omprövning som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad sökandena anfört innebär inte att sådana förhållanden föreligger som enligt nämnda lagrum utgör grund för resning. Ansökningen skall därför avslås. - Med detta ställningstagande förfaller frågan om inhibition. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-08-26, Landelius)

*REGI

*INST