RÅ 1998 not 154

Invändning att Regeringsrättens avslag på ansökan om prövningstillstånd inte hade motiverats (avslag)

Nämnden

Not 154. Ansökan av Aina E. om resning. - Aina E. ansökte hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Nyköpings kommun bl.a. om att få rätt att själv beställa tömning av slam från sin latrintank vid behov. Nämnden beslutade den 24 februari 1994 att förlänga intervallet för hämtning av slammet till en gång vartannat år. Aina E. fullföljde sin ansökan till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut den 26 augusti 1994. I dom den 2 oktober 1995 avslog Kammarrätten i Stockholm Aina E:s överklagande dit. Sedan Aina E. överklagat kammarrättens dom beslutade Regeringsrätten den 9 april 1996 att inte meddela prövningstillstånd i målet. - I ansökningen yrkade Aina E. att målet skulle omprövas samt anförde bl.a. att hon önskade att få information om varför Regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet. -Regeringsrätten (1998-09-04, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Aina E:s begäran om omprövning får uppfattas som en ansökan om resning. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Aina E. anfört innefattar inte synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Enligt fast praxis motiveras inte beslut avseende prövningstillstånd. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-08-26, Landelius)

*REGI

*INST