RÅ 1998 not 156

Uppförande av vindkraftverk i närheten av anläggning för totalförsvaret (avslag) / Fråga om Försvarsmaktens överklagande i byggnadsmål kommit in för sent (rättsprövning, avslag) / Uppförande av vindkraftverk i närheten av anläggning för totalförsvaret (rättsprövning, avslag)

Not 156. Ansökan av Vestasvind Svenska AB om rättsprövning i ett ärende ang. bygglov. -Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun (1995-04-27) beslutade på ansökan av Vestasvind Svenska AB att meddela bygglov för uppförande av två vindkraftverk på Kvarnby 8:2 i Östra Hoby i kommunen. - Sedan beslutet överklagats av Försvarsmakten upphävde Länsstyrelsen i Kristianstads län (1996-10-03) byggnadsnämndens beslut. - Vestasvind Svenska AB överklagade länsstyrelsens beslut att ta upp överklagandet av Försvarsmakten till prövning i sak. Bolaget framhöll att överklagandet avsåg frågan om Försvarsmakten kommit in med sitt överklagande i rätt tid. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-06-19) avslog överklagandet och anförde som skäl för sitt beslut: Med anledning av överklagandet av Vestasvind Svenska AB konstaterar regeringen att det av handlingarna i ärendet framgår att vindkraftverken är avsedda att uppföras i närheten av en anläggning för totalförsvaret vars verksamhet starkt påverkas av byggnadsföretaget. Med hänsyn härtill får enligt regeringens mening Försvarsmakten anses berörd av byggnadsföretaget och därmed också ha rätt att överklaga det meddelade bygglovet. - Regeringen finner att det i ärendet inte framkommit att byggnadsnämnden underrättat Försvarsmakten om bygglovsbeslutet eller att Försvarsmakten på annat sätt fått del av beslutet inom sådan tid att besvärstiden skulle ha försuttits. Det kan därför inte anses ha funnits hinder för länsstyrelsen att ta upp överklagandet till prövning i sak. Vad bolaget framfört utgör inte heller i övrigt skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandet av Vestasvind Svenska AB bör därför avslås. - I ansökningen anförde Vestasvind Svenska AB bl.a. följande. Bolaget hade redan i yttrande till länsstyrelsen anfört att Försvarsmaktens överklagande fick anses ha kommit in för sent. Varken länsstyrelsen eller regeringen hade ansett att det framkommit att Försvarsmakten hade fått del av beslutet om bygglov inom sådan tid att besvärstiden försuttits. Det var av synnerlig vikt att få prövat om inte Försvarsmakten - företrädd av länsstyrelsen i samrådsskedet - skulle vara bunden av länsstyrelsens agerande, i vart fall i den utsträckning att beslutet om bygglov skulle anses ha kommit Försvarsmakten till handa. Länsstyrelsen hade inte bara i praktiken företrätt Försvarsmakten i samrådsärendet utan hade därtill enligt 12 kap. plan- och bygglagen (1987:10) getts uppgiften att bevaka bl.a. Försvarsmaktens intressen. Att länsstyrelsen eventuellt inte fullgjort sina förpliktelser kunde rimligen inte få drabba den enskilde. - Det samrådsärende som bolaget hänvisade till avsåg en av bolaget till Miljö- och hälsoskyddskontoret ingiven anmälan enligt 19 § miljöskyddsförordningen (1989:364) beträffande de vindkraftverk för vilka bygglov sökts. I detta ärende hade sakägare m.fl. beretts tillfälle att till kontoret inkomma med synpunkter och yttranden senast den 4 januari 1995.-Regeringsrätten (1998-09-04, Brink, Werner, Sjöberg, Swartling, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten skall pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Av handlingarna i målet framgår inte att Försvarsmakten har fått del av bygglovsbeslutet inom sådan tid att överklagandet hos länsstyrelsen kan anses ha kommit in för sent. Regeringens beslut att inte ändra länsstyrelsens beslut att ta upp överklagandet till prövning i sak strider därför inte mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-08-19, Olsson)

*REGI

*INST