RÅ 1998 not 161

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av fastighetstaxeringsnämnd

Not 161. Ansökan av Stefan P. om resning i mål om särskild fastighetstaxering. - Fastigheten Lyckan 7 i Landskrona kommun taxerades vid 1988 års allmänna fastighetstaxeringsåsom hyreshusenhet med typkod 320. Taxeringsvärdet bestämdes till 220 000 kr, varav 120 000 kr utgjorde markvärde och 100 000 kr byggnadsvärde. Vid särskild fastighetstaxering 1992 ändrades inte 1988 års fastighetstaxering i något avseende. På grund av ombyggnad av fastigheten ändrades vid 1993 års särskilda fastighetstaxering taxeringen för fastigheten på så sätt att taxeringsvärdet bestämdes till 400 000 kr varav 120 000 kr utgjorde markvärde och 280 000 kr byggnadsvärde. Sedan Stefan P. inkommit till Skattemyndighetens i Malmöhus län lokala skattekontor i Landskrona med skrivelser om bl.a. att fastigheten borde taxeras såsom småhusenhet och dessa överlämnats till Länsrätten i Malmöhus län fann länsrätten i beslut den 4 september 1995 att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg. Överklagandet togs därför inte upp till prövning. Stefan P. fullföljde sin talan och ansåg att han hade rätt till besvär i särskild ordning. Kammarrätten i Göteborg avslog överklagandet i beslut den 11 mars 1996. Stefan P. överklagade beslutet till Regeringsrätten, men återkallade senare sitt överklagande. Regeringsrätten avskrev målet i beslut i protokoll den 6 maj 1996. - Stefan P. ansökte om resning. - Regeringsrätten (1998-09-17, Brink, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 4 samma lag prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol,om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - De ifrågavarande målen har inte tagits upp till prövning i sak av länsrätten eller kammarrätten utan slutligt avgjorts av fastighetstaxeringsnämnden. Ansökan om resning skall därför prövas av kammarrätten.-Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Stefan P:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 1998-09-03, Berendt)

*REGI

*INST