RÅ 1998 not 162

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av förvaltningsmyndighet

Not 162. Ansökan av Lokalföreningen 4688 Vårsol av IOGT-NTO om resning i taxeringsärende. - Lokalföreningen ansökte om resning i de taxeringsärenden för taxeringsåren 1979-1989 som rörde föreningen. Vidare begärde föreningen restitution av inbetald skatt.-Regeringsrätten (1998-09-17, Brink, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 4 samma lag prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärende som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol,om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - De ifrågavarande taxeringarna har slutligt avgjorts av förvaltningsmyndighet. Ansökan om resning skall därför prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar föreningens ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 1998-09-03, Berendt)

*REGI

*INST