RÅ 1998 not 169

Inkomsttaxering (realisationsvinstberäkning, nedsättning av köpeskilling för fastighet, bifall)

Not 169. Överklagande av Sven J. och Marie S.-J. ang. avvisande av talan. - Länsrätten i Malmöhus län avvisade genom beslut den 30 september 1994 ett överklagande av makarna Sven J. och Marie S.-J. avseende 1982 års taxering, eftersom överklagandet kommit in efter utgången av såväl ordinarie besvärstid som tiden för anförande av besvär i särskild ordning. - Makarna överklagade länsrättens beslut men Kammarrätten i Göteborg avslog den 22 december 1994 överklagandet. - I Regeringsrätten yrkade makarna att det av taxeringsnämnden beräknade underlaget för realisationsvinstbeskattning skulle sättas ned med 32 959 kr och anförde bl.a. följande. År 1981 sålde de en fastighet. Vid förlikning efter förhandling vid Malmö tingsrätt nedsattes köpeskillingen med 27 500 kr på grund av att den av dem försålda fastigheten måste åtgärdas mot mögellukt. Rättegångskostnaderna uppgick till 5 459 kr. - Riksskatteverket hemställde att prövningstillstånd inte skulle meddelas men tillstyrkte bifall för det fall att prövning skulle ske i sak. -Regeringsrätten (1998-09-21, Werner, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör meddelas i anledning av överklagandet. - Emellertid finner Regeringsrätten att omständigheterna är sådana att resning bör beviljas. Inkomsten av fastighetsförsäljningen skall därvid nedsättas med yrkade 32 959 kr, vilket belopp fördelas med hälften på vardera maken. Den sålunda minskade inkomsten leder till att den realisationsvinst om 11 147 kr som beräknats för vardera maken skall utgå vid bestämmande av taxeringarna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten beviljar resning i ärendena om Sven J:s och Marie S.-J:s inkomsttaxering 1982. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Sven J:s och Marie S.-J:s taxeringar till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II 1998-09-02, Hedin)

*REGI

*INST