RÅ 1998 not 17

Fråga om mindre avvikelse från detaljplan (resningsärende, avslag)

Not 17. Ansökan av Gösta G. om resning i mål ang. bygglov. - Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun beslutade den 21 november 1988 att med viss avvikelse från detaljplan bevilja Roland F. bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Spårhaga 2:133. Gösta G. och Sylva G. såsom grannar överklagade beslutet men överklagandet avslogs av Länsstyrelsen i Hallands län enligt beslut den 12 september 1989. Kammarrätten i Göteborg avslog enligt dom den 23 januari 1991 Gösta G:s och Sylva G:s överklagande dit. Gösta G. och Sylva G. överklagade till Regeringsrätten som den 16 december 1992 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökan om resning yrkade Gösta G. att målet skulle återförvisas till kammarrätten för ny prövning. Han gjorde gällande att nivåkurvan på den karta som legat till grund för byggnadsnämndens beslut felaktigt angivits till + 37 meter, att den riktiga nivån skulle vara + 36 meter och att felet medfört att exploatörens entreprenör höjt marken så att nivåkurvan stämde norr och väster om huset. -Regeringsrätten (1998-02-10, Björne, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Den utredning Gösta G. åberopat kan inte anses innefatta sådana synnerliga skäl. Inte heller i övrigt finns skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-01-27, Landelius)

*REGI

*INST