RÅ 1998 not 18

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 18. Överklagande av dödsboet efter Penti M. jämte ansökan om resning i mål om arbetsskadeförsäkring. - Länsrätten i Södermanlands län avgjorde genom dom den 9 augusti 1995 ett mål om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring anhängiggjort av dödsboet efter Penti M. Enligt domen lämnades dödsboets talan utan bifall. Sedan dödsboet överklagat domen meddelade Kammarrätten i Stockholm enligt beslut den 17 november 1995 inte prövningstillstånd. I en som resningsansökan betecknad skrivelse till Regeringsrätten - inkommen inom besvärstiden - vidhöll dödsboet yrkandet om att ersättning skulle utgå enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Dödsboet anförde att ärendet handlagts partiskt och inkompetent. Dödsboet begärde att muntlig förhandling skulle hållas och att utlåtande av professor Bo G. Simonsson skulle inhämtas. -Regeringsrätten (1998-02-12, Brink, Sjöberg, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling eller att föranstalta om ytterligare utredning. - Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Dödsboets skrivelse till Regeringsrätten har kommit in inom besvärstiden och har kunnat prövas som ett överklagande av kammarrättens beslut. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandena om muntlig förhandling och ytterligare utredning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1998-01-27, Perttu)

*REGI

*INST