RÅ 1998 not 185

Beslut att anta detaljplan (resningsärende, avslag)

Not 185. Ansökan av Per S. om resning i mål ang. antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun antog i beslut den 6 maj 1996, § 27, detaljplan för del av kvarteret Förrådsbacken i kommunen. Per S. överklagade beslutet. Länsstyrelsen i Stockholms län tog enligt beslut den 13 augusti 1996 inte upp överklagandet till prövning. Sedan Per S. överklagat länsstyrelsens avvisningsbeslut avslog regeringen överklagandet enligt beslut den 19 september 1996. Per S. ansökte därefter om rättsprövning av regeringens beslut hos Regeringsrätten, som i dom den 20 maj 1997, mål nr 7882-1996, fastställde regeringens beslut. - I ansökningen om resning yrkade Per S. att Regeringsrätten skulle fastställa att både han själv och bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen var behöriga att överklaga Stockholms kommunfullmäktiges beslut den 6 maj 1996 om detaljplan för del av kvarteret Förrådsbacken. - Till stöd för sitt yrkande anförde han följande. Länsrätten i Stockholms län hade den 20 augusti 1997 beslutat att avslå Finlands ambassads överklagande rörande ett beslut i länsstyrelsen den 3 april 1997 om att - efter att ha inhiberat bygglovet - godkänna hans överklagande och undanröja Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut den 16 januari 1997 om bygglov för parkeringshus på Förrådsbacken 1, som var ihopbyggt med planerad ambassad och bostadsdel på numera Förrådsbacken 2. Stockholms stadsbyggnadskontor hade nu tagit intryck av domstolsutslagen i länsstyrelsen och länsrätten angående parkeringshuset. I ett förslag till detaljplan för del av Förrådsbacken 1, ställt till bl.a. bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen, hade stadsbyggnadskontoret genom enkelt planförfarande sökt ändra ändamålet för området för parkeringshuset till kontor inklusive parkering. Det nya planförslaget led dock av allvarliga brister. Planområdet borde utvidgas så att bl.a. trafiksituationen med den störande biltrafiken på Oxenstiernsgatan och Valhallavägen inkluderades. -Regeringsrätten (1998-10-06, Lindstam, Billum, Nilsson): Resning kan enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad Per S. anfört visar dock inte att det föreligger något sådant särskilt förhållande som kan föranleda resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-09-23, Vennersten)

*REGI

*INST