RÅ 1998 not 186

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts och Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 186. Ansökan av Kitty F. om resning i mål ang. handikappersättning. - Södermanlands läns allmänna försäkringskassa avslog enligt beslut den 7 november 1994 en ansökan av Kitty F. om handikappersättning. Kitty F. överklagade beslutet. Enligt dom den 30 augusti 1995 avslog Länsrätten i Södermanlands län överklagandet. Kitty F. överklagade domen. Kammarrätten i Stockholm beslöt enligt protokoll den 15 maj 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Sedan Kitty F. överklagat beslutet beslöt Regeringsrätten den 2 september 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Kitty F. att resning skulle beviljas. -Regeringsrätten (1998-10-06, Werner, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 3 samma lag prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet avgjorts slutligt av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Det ifrågavarande målet har slutligt avgjorts av länsrätten. Detta innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Kitty F:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd II 1998-09-23, Bergström)

*REGI

*INST