RÅ 1998 not 2

Extraordinära besvär, inkomsttaxering, förlustavdrag (avslag)

Not 2. Besvär i särskild ordning av Swedo-Export S & A Larsson AB i likvidation avseende inkomsttaxering 1987 och 1988. - Taxeringsnämnden åsatte i avsaknad av deklarationer bolaget taxeringar till statlig inkomstskatt efter skönsmässiga grunder och lokala skattemyndigheten påförde särskilda avgifter. - Bolaget yrkade i besvär taxering enligt upprättade deklarationer och att avgifterna skulle undanröjas. Sjukdom m.m. åberopades. - Skattemyndigheten hemställde att besvären skulle lämnas utan bifall i fråga om taxeringsåret 1987 och tillstyrkte bifall till bolagets talan i fråga om taxeringsåret 1988. -Länsrätten i Stockholms län (1991-10-16) biföll besvären och nedsatte taxeringarna. - I skrivelse som kom in till kammarrätten den 5 maj 1993 överklagade bolaget länsrättens dom. Länsrätten hade i beslut den 28 juni 1993 avvisat överklagandet som för sent inkommet samt överlämnat överklagandet till kammarrätten för prövning om rätt till besvär i särskild ordning förelåg. - Bolaget överklagade länsrättens avvisningsbeslut och yrkade att kammarrätten skulle undanröja länsrättens beslut att avvisa överklagandet som för sent inkommet. Bolaget anförde att det inom den ordinarie klagotiden anmärkt på omräkningsbeskeden bl.a. för taxeringsåren 1987-1988. - Bolaget yrkade vidare att få utnyttja förlustavdrag med 4 698 kr respektive 5 098 kr varvid åsatta taxeringar skulle undanröjas. Bolaget anförde att en förlust om 37 812 kr balanserats från året innan varav 13 840 kr utnyttjats vid 1986 års taxering. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-08, Rydholm, Dinnetz, Saldén Enérus): Av utredningen i målet får anses framgå att bolaget överklagat länsrättens dom avseende 1987-1988 års taxeringar i skrivelse som kom in till länsrätten den 13 november 1991. Överklagandet har således inkommit inom den ordinarie klagotiden varför kammarrätten prövar bolagets överklagande av länsrättens dom. - Länsrättens dom innebär att bolaget har fått fullt bifall till sin hos länsrätten förda talan avseende de aktuella taxeringsåren. Eftersom länsrättens dom inte har gått bolaget emot har bolaget inte rätt att föra talan mot denna dom. - Bolagets yrkande om förlustavdrag kan vid nyss nämnda förhållanden endast prövas såsom besvär i särskild ordning. - Vad gäller bolagets rätt härtill gör kammarrätten följande bedömning. Bolaget har sköntaxerats i avsaknad av självdeklaration taxeringsåret 1985. Enligt lagen om förlustavdrag (1960:63) får förlust endast utnyttjas om deklaration för förluståret ingetts före utgången av taxeringsåret. Eftersom bolaget inte ingett någon deklaration för taxeringsåret 1985 äger bolaget inte utnyttja något underskott från nämnda taxeringsår vid senare års taxeringar. Rätt till besvär i särskild ordning föreligger således inte. - Kammarrätten undanröjer länsrättens avvisningsbeslut. - Kammarrätten avvisar bolagets talan över länsrättens dom. - Kammarrätten tar inte upp besvären i särskild ordning till prövning. - I Regeringsrätten vidhöll bolaget sina yrkanden om förlustavdrag med 4 698 kr vid 1987 års taxering och 5 098 kr vid 1988 års taxering. - Regeringsrätten (1998-01-09, Björne, Swartling, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget har inte visat att det har rätt till besvär i särskild ordning enligt 100 § taxeringslagen (1956:623). Kammarrättens beslut att inte ta upp bolagets besvär i särskild ordning till prövning är således riktigt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut att inte ta upp besvären i särskild ordning till prövning. (fd I 1997-12-22, Hedin)

*REGI

*INST