RÅ 1998 not 212

Ansökan av Per-Olof G. om resning i mål om inkomsttaxering. - Per-Olof G. köpte den 3 december 1987 3 970 andelar i Östgöta Enskilda Utdelningsfond för sammanlagt 3 090 292 kr. Den 8 december 1987 erhöll han utdelning med 306 881 kr. Den 10 december 1987 sålde han andelarna för 2 760 407 kr. I sin självdeklaration till ledning för 1988 års taxering tog Per-Olof G. upp inkomst av tjänst med 554 547 kr, inkomst av kapital med 84 761 kr och inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet med 4 400 kr samt gjorde avdrag med 280 kr för underskott av annan fastighet än jordbruksfastighet och med 22 894 kr för premier för pensionsförsäkringar. Den taxerade inkomsten uppgick då till 620 534 kr. I inkomsten av kapital ingick bland intäkterna utdelningen från Östgöta Enskilda Utdelningsfond. Vidare redovisade Per- Olof G. i deklarationen realisationsförluster, bl.a. förlusten vid försäljningen av andelarna i utdelningsfonden om 329 885 kr (3 090 292 kr - 2 760 407 kr). Förlusterna kunde till viss del kvittas mot realisationsvinster

Not 212. Ansökan av Per-Olof G. om resning i mål om inkomsttaxering. - Per-Olof G. köpte den 3 december 1987 3 970 andelar i Östgöta Enskilda Utdelningsfond för sammanlagt 3 090 292 kr. Den 8 december 1987 erhöll han utdelning med 306 881 kr. Den 10 december 1987 sålde han andelarna för 2 760 407 kr. I sin självdeklaration till ledning för 1988 års taxering tog Per-Olof G. upp inkomst av tjänst med 554 547 kr, inkomst av kapital med 84 761 kr och inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet med 4 400 kr samt gjorde avdrag med 280 kr för underskott av annan fastighet än jordbruksfastighet och med 22 894 kr för premier för pensionsförsäkringar. Den taxerade inkomsten uppgick då till 620 534 kr. I inkomsten av kapital ingick bland intäkterna utdelningen från Östgöta Enskilda Utdelningsfond. Vidare redovisade Per- Olof G. i deklarationen realisationsförluster, bl.a. förlusten vid försäljningen av andelarna i utdelningsfonden om 329 885 kr (3 090 292 kr - 2 760 407 kr). Förlusterna kunde till viss del kvittas mot realisationsvinster. - Taxeringsnämnden följde Per-Olof G:s deklaration. - I besvär som kom in till Länsrätten i Göteborgs och Bohus län den 29 juni 1989 yrkade Länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län att Per-Olof G:s taxerade inkomst skulle fastställas till 780 100 kr och att underlaget för tilläggsbelopp skulle fastställas till 771 300 kr. Länsskattemyndigheten anförde att den egentliga innebörden av förvärvet och försäljningen av andelarna i utdelningsfonden fick anses vara att för skillnaden mellan andelarnas förvärvs- och avyttringspris och utdelat belopp förvärva handlingar för att kunna växla inkomstslag. Med beaktande av detta yrkade länsskattemyndigheten att redovisad realisationsförlust inte skulle godtas och att i förvärvskällan kapital redovisad utdelning inte skulle tas upp till beskattning. För det fall att länsrätten inte fann att taxering skulle ske med utgångspunkt från transaktionens egentliga innebörd hemställde myndigheten att lagen mot skatteflykt skulle tillämpas, då förfarandet i sin helhet måste anses utgöra skatteflykt. Taxeringarna borde därför bestämmas som om köpet, utdelningen och försäljningen aldrig hade gjorts. Länsskattemyndigheten yrkade vidare att Per-Olof G. inte skulle medges avdrag för sin del av Rentesenior Förvaltning kommanditbolags kapitalunderskott, 291 285 kr och del av depåavgift, 8 602 kr. - Per-Olof G. bestred länsskattemyndighetens yrkande i dess helhet. - I en skrivelse rubricerad tillägg till besvär som kom in till länsrätten den 1 november 1994 återkallade skattemyndigheten sina besvär. Skattemyndigheten anförde att Per-Olof G. borde medges avdrag för del av kommanditbolagets kapitalunderskott. Skattemyndigheten frånföll sitt yrkande i denna del. Däremot vidhöll skattemyndigheten, med hänvisning till Regeringsrättens avgörande RÅ 1990 ref. 101, att Per-Olof G. inte skulle taxeras för utdelning från utdelningsfonden. - Men eftersom myndighetens talan i den delen skulle leda till en lägre taxering än enligt taxeringsnämndens beslut återkallades besvären. - I skrivelse som kom in till länsrätten den 30 november 1994 bestred Per-Olof G. att målet skulle avskrivas och yrkade att han skulle taxeras i enlighet med skattemyndighetens yrkande i sak vad avsåg Östgöta Enskilda Utdelningsfond och att taxerad inkomst liksom underlag för tilläggsbelopp skulle nedsättas i enlighet härmed. - Länsrätten meddelade i beslut den 16 februari 1995 att skattemyndigheten hade återkallat sitt överklagande och att någon grund för att länsrätten ändå skulle pröva överklagandet inte fanns. Per-Olof G:s yrkande kunde inte prövas eftersom dennes skrivelse kommit in till länsrätten mer än fem år efter utgången av taxeringsåret. Den enda möjligheten som länsrätten såg var för Per-Olof G. att ansöka om resning för att få taxeringarna rättade. Länsrätten avskrev målet. - Per-Olof G. anförde besvär över länsrättens beslut till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 20 februari 1996 instämde i länsrättens bedömning och inte ändrade det överklagade beslutet. - Per-Olof G. ansökte om resning avseende inkomsttaxeringen 1988 och yrkade att han ej skall taxeras för utdelningen från Östgöta Enskilda Utdelningsfond. Till stöd för ansökningen anförde han bl.a. följande. Kammarrättens avgörande innebar ett materiellt oriktigt resultat. Att besvär inte har anförts i rätt tid berodde på omständigheter som han inte kunnat råda över. Han förstod inte att den del av länsskattemyndighetens talan som var till hans förmån kunde återkallas på det sätt som skedde. Han hade därför inte kunnat förutse den uppkomna situationen. När detta stod klart var det för sent att anföra besvär i särskild ordning. Den långa handläggningstiden borde rimligen inte läggas honom till last och inte drabba honom på det sätt som skett. - I yttrande över ansökningen tillstyrkte Riksskatteverket (RSV) att resning skulle beviljas. RSV anförde följande. Per-Olof G. har deklarerat utdelning från utdelningsfonden med 306 881 kr samt yrkat avdrag för förlust vid försäljning av andel i denna fond med 329 885 kr. Regeringsrätten har i RÅ 1990 ref. 101 med tillämpning av lagen mot skatteflykt underkänt förfarandet med utdelningsfonder vid växling av inkomstslag. Per-Olof G. skall sålunda inte taxeras för utdelningsinkomsten 306 881 kr men å andra sidan inte medges avdrag för realisationsförlusten 329 885 kr. Han har deklarerat 84 761 kr som inkomst av kapital och 375 405 kr som underskott av tillfällig förvärvsverksamhet. Med beaktande av vad som anförts ovan om utdelningsfonden skall inkomstslaget kapital rätteligen visa ett underskott på 220 520 kr och inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet ett underskott på 45 520 kr. Den omständigheten att Per-Olof G. skall vägras avdrag för realisationsförlust vad avser utdelningsfonden påverkar inte den aktuella taxeringen. Däremot utbyts den deklarerade inkomsten av kapital 84 761 kr mot ett underskott på 220 520 kr, dvs. en taxeringsminskning på (306 881 kr - schablonavdraget 1 600 kr) 305 281 kr. Den deklarerade och av taxeringsnämnden bestämda taxerade inkomsten 620 500 kr bör nedsättas till 315 200 kr med en beskattningsbar inkomst på 306 200 kr och ett underlag för tilläggsbelopp på (306 200 kr + 220 800 kr) 527 000 kr. -Regeringsrätten (1998-10-29, Brink, Lindstam, Rundqvist, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målet finns det synnerliga skäl att på nytt pröva Per-Olof G:s inkomsttaxering för taxeringsåret 1988. Resning bör därför beviljas och taxeringarna bestämmas i enlighet med vad RSV anfört. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer, med ändring av taxeringsnämndens beslut, Per-Olof G:s inkomsttaxeringar för taxeringsåret 1988 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1998-10-07, Bolin). Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 2932-1996 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST