RÅ 1998 not 218

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 218. Ansökan av Rolf F. om resning. - Länsarbetsnämnden i Gotlands län beslöt den 24 september 1996 att inte bevilja Rolf T. kontant arbetsmarknadsstöd. Rolf T. överklagade beslutet hos Länsrätten i Gotlands län som i dom den 5 mars 1997 avslog överklagandet. Sedan han överklagat länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Stockholm enligt protokoll den 11 december 1997 att inte meddela prövningstillstånd. Rolf T. överklagade beslutet. Regeringsrätten beslöt den 18 juni 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Rolf T. yrkade omprövning av ärendet. Han anförde bl.a. att ett registreringsbevis inte beaktats vid handläggningen av ärendet. -Regeringsrätten (1998-11-03, Werner, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Rolf T:s framställning som en ansökan om resning.-Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 4 prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. I förevarande fall har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva resningsansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 1998-10-20, Perttu)

*REGI

*INST