RÅ 1998 not 219

Ansökan av Istorps Kulla AB om resning

Not 219. Ansökan av Istorps Kulla AB om resning . - Skattemyndigheten i Älvsborgs län påförde bolaget dröjsmålsavgift med 100 kr avseende för sent inbetald preliminär skatt för juli 1996. Länsrätten i Älvsborgs län avslog i dom den 16 september 1996 bolagets överklagande av skattemyndighetens beslut. Sedan bolaget överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg i dom den 21 november 1996 att inte ändra domen. Bolaget överklagade kammarrättens dom till Regeringsrätten, som den 10 februari 1997 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Bolaget ansökte om resning i det av Regeringsrätten avgjorda målet och åberopade att nya omständigheter framkommit. -Regeringsrätten (1998-11-03, Werner, Swartling, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Det mål som bolagets ansökan om resning avser gällde uteslutande frågan om det var riktigt att påföra en dröjsmålsavgift om 100 kr och om det i så fall fanns förutsättningar att medge befrielse från avgiften. Av de uppgifter som numera föreligger framgår att dröjsmålsavgiften i fråga bortfallit i samband med att skattemyndigheten den 8 januari 1997 beslutat att jämka bolagets debiterade preliminärskatt för år 1996 till 0 kr. Något skäl att på nytt pröva avgiftsfrågan föreligger inte. - Av handlingarna framgår att bolaget också riktat anmärkningar mot skattemyndighetens åtgärd att i januari 1997 jämka preliminärskatten för år 1996 ”retroaktivt”. Dessa anmärkningar kan emellertid inte prövas i denna ordning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-10-20, Perttu)

*REGI

*INST