RÅ 1998 not 22

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Sökanden inte saklegitimerad i mål om disciplinansvar (avvisning) / Ansökan om resning i mål om disciplinansvar som gjorts av annan än patienten avvisades

Not 22. Ansökan av Amir Y. om resning i mål om disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade genom beslut den 14 januari 1992 utan åtgärd en av Sara Y., född 1955, gjord anmälan mot vissa läkare för felbehandling av henne. Kammarrätten i Stockholm, dit Sara Y. överklagade beslutet, ändrade inte detta enligt dom den 13 mars 1992. Sedan Sara Y. fullföljt talan mot kammarrättens dom, beslöt Regeringsrätten den 7 oktober 1992 att inte meddela prövningstillstånd. - Amir Y. yrkade i ansökan om resning att prövningstillstånd skulle meddelas. -Regeringsrätten (1998-02-20, Tottie, Swartling, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har genom beslut i protokoll den 2 december 1997 förelagt Amir Y. att senast inom två veckor från det att beslutet delgivits honom förete fullmakt som styrker hans behörighet att föra Sara Y:s talan. I beslutet anges att ansökningen kommer att tas upp till prövning endast om föreläggandet iakttas. - Amir Y., som delgavs beslutet den 8 januari 1998, har inte följt föreläggandet. Han har anfört att han har rätt att ansöka om resning eftersom han var far till det foster Sara Y. förlorade på grund av felbehandlingen. - Amir Y. har inte varit part i det tidigare målet i Regeringsrätten och har inte heller på annan grund rätt att för egen del ansöka om resning i målet. Amir Y. har inte styrkt sin behörighet att företräda Sara Y. Ansökan kan därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1998-02-03, Bergquist)

*REGI

*INST