RÅ 1998 not 220

Beslut att avvisa en varumärkesansökan på den grunden att ett föreläggande om komplettering inte följts avvisades eftersom föreläggandet inte varit förenat med påföljd i form av avvisning

Not 220. Överklagande av Ylva B. ang. avskrivning av varumärkesansökan. - Patent- och registreringsverket förelade genom beslut den 17 februari 1995 Ylva B. att avhjälpa vissa brister i en varumärkesansökan utan att ange påföljden. När hon inte efterkom föreläggandet avskrev verket ansökningen genom beslut den 2 maj 1995. Ylva B. överklagade beslutet men Patentbesvärsrätten fann enligt beslut den 14 november 1995 verkets beslut lagligen grundat och ändrade inte detta. - Ylva B. överklagade Patentbesvärsrättens beslut. -Regeringsrätten (1998-11-04, Werner, Lindstam, Rundqvist, Billum, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 19 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) skall sökanden, om denne inte iakttagit vad om ansökan föreskrivits eller om registreringsmyndigheten eljest finner hinder föreligga för bifall till ansökningen, föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rättelse, vid äventyr att ansökningen avskrives. Patent- och registreringsverkets föreläggande den 17 februari 1995 för Ylva B. att avhjälpa vissa brister i hennes varumärkesansökan var inte förenat med sådan påföljd som anges i nämnda lagrum. Patent- och registreringsverket borde därför inte, på grund av Ylva B:s underlåtenhet att efterkomma föreläggandet, ha avskrivit Ylva B:s varumärkesansökan från vidare handläggning som skett genom verkets beslut den 2 maj 1995. Ansökningen skall därför återförvisas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Patentbesvärsrättens och Patent- och registreringsverkets beslut och visar ansökningen åter till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning. (fd II 1998-10-15, Nilsson)

*REGI

*INST