RÅ 1998 not 232

Förbud att utan tillstånd utföra vattenföretag (avslag) / Tidsbegränsat förbud hade upphört att gälla (avskrivning) / Förbud att utan tillstånd utföra vattenföretag (rättsprövning, avslag)

Not 232. Ansökan av Ingemar N. och Barbro N. om rättsprövning av ett beslut enligt naturvårdslagen. -Länsstyrelsen i Jönköpings län (1995-03-17) beslutade med stöd av 11 § naturvårdslagen (1964:822) att meddela förbud mot att utan länsstyrelsens tillstånd utföra vattenföretag enligt 1 kap. 3 § vattenlagen (1983:291) samt sådan rensning som avses i 4 kap. 3 § vattenlagen inom visst område vid Årån i Värnamo kommun. I beslutet föreskrevs att förbudet skulle gälla tills vidare i avvaktan på att frågan om bildande av naturreservat slutligen avgjorts, dock längst till den 17 mars 1998. Sedan bl.a. Ingemar och Barbro N. som berörda markägare överklagat beslutet, avslog regeringen (Miljödepartementet, 1996-06-19) deras överklagande. - Ingemar och Barbro N. ansökte i skrivelser den 21 augusti 1996 och den 12 juni 1998 om rättsprövning av regeringens beslut. Till stöd för sin talan åberopade de i huvudsak att länsstyrelsen använt 11 § naturvårdslagen för att förhindra verkställighet av domstols dom och att länsstyrelsen inte tillräckligt berett ärendet före sitt beslut. - Regeringsrätten (1998-11-17, Werner, Lindstam, Hulgaard, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen pröva om regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt sökandena angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234).-De omständigheter som sökandena åberopat visar inte att regeringens avgörande i ärendet strider mot någon rättsregel. Inte heller i övrigt framgår klart av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut strider mot någon rättsregel. Det finns därför inte grund för att upphäva beslutet. - Regeringsärendet avsåg emellertid ett tidsbegränsat beslut om förbud mot att utan tillstånd utföra vissa arbetsföretag. Beslutet har numera upphört att gälla. Ansökningen om rättsprövning bör därför inte föranleda någon ytterligare åtgärd utan målet skall i stället avskrivas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1998-10-28, Sandbäck)

*REGI

*INST