RÅ 1998 not 237

Ansökan av Maj-Britt N. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring

Not 237. Ansökan av Maj-Britt N. om resning i mål ang. arbetsskadeförsäkring. - Med anledning av ett beslut av Försäkringsöverdomstolen den 11 juni 1980 omprövade Riksförsäkringsverket i beslut den 11 juli 1980 Maj-Britt N:s rätt till ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring, YFL, för anmäld yrkesskada i anledning av exposition för isocyanater. Verket fann därvid att yrkesskada yppats hos Maj-Britt N. den 4 november 1965. Yrkesskadan medförde enligt verket dock inte sådan nedsättning av arbetsförmågan att rätt till livränta förelåg enligt 16 § YFL. Maj-Britt N. överklagade Riksförsäkringsverkets beslut. Enligt dom den 3 november 1982 ändrade inte Försäkringsrätten för Mellansverige beslutet. Sedan Maj-Britt N. den 20 januari 1988 ansökt om förnyad prövning av hennes rätt till livränta för yrkesskadan, fann Riksförsäkringsverket i beslut den 26 juli 1988 inte skäl till ändring i sitt beslut den 11 juli 1980. Vidare avslog Riksförsäkringsverket genom beslut den 20 september 1988 en av Maj-Britt N. gjord ansökan om ersättning enligt YFL i anledning av andningsbesvär som föranlett sjukskrivning den 24-26 februari 1988. Maj- Britt N. överklagade besluten. Genom dom den 21 november 1990 upphävde försäkringsrätten Riksförsäkringsverkets båda sistnämnda beslut och förklarade att Maj-Britt N. i anledning av yrkesskadan år 1965 var berättigad dels till livränta efter en invaliditetsgrad av 20 procent fr.o.m. den 20 januari 1986 och dels till sjukpenning vid sjukfall i februari 1988. Försäkringsrätten framhöll därvid att rätten till livränta med hänsyn till preskriptionsregeln i 29 § YFL kunde prövas endast för tid fr.o.m. två år före framställningen i januari 1988. Sedan Maj-Britt N. överklagat försäkringsrättens dom beslöt Försäkringsöverdomstolen den 3 mars 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen anhöll Maj-Britt N. om resning i det av försäkringsrätten genom domen den 3 november 1982 avgjorda målet om livränta. Hon hävdade, med åberopande av innehållet i ett sakkunnigutlåtande som försäkringsrätten inhämtade i det av rätten den 21 november 1990 avgjorda målet, att hennes arbetsförmåga varit nedsatt med 20 procent på grund av yrkesskadan även för tid före den 20 januari 1986. Vidare framhöll hon att prövning begärts av rätten till livränta även under åberopande av 20 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring men att ändring i den ordning detta lagrum angav inte befunnits möjlig, eftersom rätten till livränta för tid före den 20 januari 1986 avgjorts genom domen den 3 november 1982 som vunnit laga kraft. -Regeringsrätten (1998-11-25. Swartling, Rundqvist, Eliason, Nilsson). Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Genom vad Maj-Britt N. anfört och åberopat har inte framkommit sådana skäl som utgör grund för resning. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-10-29, Liljeros)

*REGI

*INST