RÅ 1998 not 239

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd (kammarrätten avslog överklagande avseende rätt till besvär i särskild ordning)

Not 239. Ansökan av C S Josefsson AB om resning i mål ang. inkomsttaxering 1990. - Länsrätten i Älvsborgs län beslutade den 8 juni 1994 att inte ta upp till prövning C S Josefsson AB:s överklagande avseende bolagets inkomsttaxering 1990 eftersom rätt till besvär i särskild ordning inte ansågs föreligga. Bolaget överklagade beslutet till Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 8 maj 1995 avslog överklagandet. - C S Josefsson AB överklagade kammarrättens beslut och ansökte om resning. -Regeringsrätten (1998-11-27, Rundqvist, Hulgaard, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt gäller frågan om rätt till besvär i särskild ordning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Varken länsrätten eller kammarrätten har tagit upp bolagets överklagande av 1990 års inkomsttaxering till prövning. Taxeringen har således slutligt avgjorts av taxeringsnämnden. Ansökningen om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar C S Josefsson AB:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 1998-11-18, Persson)

*REGI

*INST