RÅ 1998 not 24

Regeringens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling prövades inte

Not 24. Ansökan av Niclas B. om rättsprövning av beslut att inte lämna ut allmän handling. -Regeringen (Miljödepartementet, 1997-12-19) avslog med hänvisning till 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) en begäran av Niclas B. om att få ta del av en viss angiven handling. - Niclas B. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. - Regeringsrätten (1998-02-23, Tottie, Swartling, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen. - Det ärende som regeringen avgjort genom det aktuella beslutet rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen (se RÅ 1990 ref. 87). Rättsprövning kan därför inte komma i fråga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 1998-02-03, Liljeros)

*REGI

*INST