RÅ 1998 not 240

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom beslut av taxeringsnämnd

Not 240. Besvär i särskild ordning av Bill L. ang. inkomsttaxeringar och ansökan om resning. - Vid inkomsttaxeringarna 1986 och 1987 åsatte taxeringsnämnden, i avsaknad av självdeklarationer, Bill L. taxeringar efter skönsmässiga grunder. Lokala skattemyndigheten påförde vidare skattetillägg. I besvär som kom in till Länsrätten i Malmöhus län efter den ordinarie besvärstidens utgång yrkade Bill L. att bli taxerad enligt senare till länsrätten inlämnade deklarationer. Länsrätten fann i beslut den 29 april 1993 att han inte hade rätt att anföra besvär i särskild ordning och tog därför inte upp besvären över taxeringarna till prövning men fann skäl att undanröja påförda skattetillägg. Bill L. fullföljde sin talan hos kammarrätten. Enligt beslut den 15 november 1995 avslog Kammarrätten i Göteborg överklagandena. - I Regeringsrätten yrkade Bill L. i första hand att hans besvär i särskild ordning skulle tas upp och att målen skulle återförvisas till länsrätten för prövning. Till stöd för sin talan anförde han att det föreligger mycket speciella omständigheter i hans fall, nämligen att den av honom för att upprätta och avlämna deklarationer anlitade ekonomen - utan att meddela honom detta - inte fullgjorde sitt åtagande och att ekonomen senare avlidit. I andra hand yrkade Bill L. att han skulle beviljas resning och anförde härvid bl.a. följande. Ingen domstol har prövat vilken taxering som han skall åsättas på grundval av numera inlämnade deklarationer. Det får härmed anses ha tillkommit nya omständigheter som skulle ha lett till en väsentligen annan taxering än den som blivit skönsmässigt gjord. -Regeringsrätten (1998-11-30, Werner, Rundqvist, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser besvären i särskild ordning. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Varken länsrätten eller kammarrätten har tagit upp Bill L:s överklaganden av 1986 och 1987 års taxeringar till prövning i sak. Taxeringarna har således slutligt avgjorts av taxeringsnämnden. Ansökningen om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd II 1998-11-17, Bolin)

*REGI

*INST