RÅ 1998 not 242

Ombud ej behörigt att företräda sökanden (avvisning)

Regeringsrätten

Not 242. Regeringsrätten beslutade den 19 november 1996 att inte meddela Ekbergs Grafiska Produktion AB prövningstillstånd i mål om inkomsttaxering 1990, i vilket mål Kammarrätten i Stockholm meddelat dom den 24 februari 1995. - Ekbergs Grafiska Produktion AB i konkurs ansöker genom Sture N. om resning i målet. För det fall Regeringsrätten inte skulle anse honom behörig att föra nämnda bolags talan anser han att Regeringsrätten på eget initiativ bör bevilja resning. -Regeringsrätten (1998-12-01, Werner, Lindstam, Rundqvist, Billum, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Då Sture N. inte styrkt sin behörighet att företräda Ekbergs Grafiska Produktion AB i konkurs förelades han av Regeringsrätten genom beslut i protokoll den 15 september 1998 att senast inom tre veckor från det att beslutet delgivits honom förete handlingar som styrker hans behörighet att föra Ekbergs Grafiska Produktion AB:s i konkurs talan. I beslutet angavs att ansökan om resning skulle komma att tas upp till behandling endast om föreläggandet iakttogs. - Sture N., som delgivits föreläggandet den 7 oktober 1998, har inte följt föreläggandet. På grund härav och då annat skäl att pröva resningsansökningen inte framkommit skall ansökningen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1998-11-10, Eke)

*REGI

*INST