RÅ 1998 not 245

Uttagsbeskattning av delägarna i två handelsbolag vid överföring av handelsbolagens C-aktier i en företagsgrupp till två nybildade aktiebolag (förhandsbesked)

Not 245. Överklagande av Riksskatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A och B anförde följande i ansökan om förhandsbesked: A och B är delägare i Handelsbolaget D respektive i Handelsbolaget E. HB D äger C-aktier med 10 röster per aktie i E-företagen, AB X och Y AB (gemensamt benämnda D-gruppen). HB E äger såväl C-aktier som A-aktier (med en röst per aktie) i D-gruppen. Delägarna i HB D äger personligen A-aktier D-gruppen. Avsikten är nu att handelsbolagen till skattemässiga restvärden skall överlåta C-aktierna till det av delägarna ägda Aa AB. Övriga delar av tillgångarna (inklusive A-aktierna) i HB E skall till skattemässiga restvärden överlåtas till det av delägarna i det handelsbolaget ägda E AB. - A och B begärde i ansökningen svar på frågan om överlåtelserna skulle föranleda någon uttagsbeskattning av delägarna och frågade vidare om överlåtelserna skulle medföra att ingångsvärdena på andelarna i handelsbolagen skulle justeras. -Skatterättsnämnden (1998-04-01, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Handelsbolagens överlåtelser av aktier och andra tillgångar till Aa AB respektive E AB skall ej föranleda annan beskattning än att avtalat vederlag skall tagas upp som skattepliktig intäkt. Överlåtelserna föranleder ej någon justering av ingångsvärdena på sökandenas andelar i handelsbolagen. - Motivering. Omständigheterna är sådana att särskilda skäl mot uttagsbeskattning får anses föreligga. Vad som möjligen kan föranleda tvekan är att HB E:s aktieinnehav i D-gruppen delas upp på två olika bolag. Med hänsyn emellertid till skälen för omorganisationen, till vad sökandena anfört om bakgrunden till skillnaderna mellan HB D:s och HB E:s ägande i D-gruppen och till att någon otillbörlig skattefömån ej uppkommer bör uttagsbeskattning ej ske till någon del. - Att överlåtelserna ej medför att ingångsvärdena på andelarna i handelsbolagen skall justeras följer av praxis (RÅ 1996 ref. 71). - I Regeringsrätten yrkade Riksskatteverket att överlåtelserna av aktier och andra tillgångar från E till Aa AB respektive E AB skulle föranleda uttagsbeskattning till den del överlåtelserna görs till pris som är lägre än marknadsvärdet. B skulle därvid beskattas för sin andel av inkomsten i handelsbolaget. Under förutsättning att Regeringsrätten skulle bifalla yrkandet borde det justerade ingångsvärdet för B på hans andel i handelsbolaget nedsättas med det skattemässiga värdet av den uttagna egendomen ökat med uttagsbeskattat belopp. - B hemställde att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens beslut. - Regeringsrätten (1998-12-08, Holstad, Lindstam, Rundqvist, Billum, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrätten erinrar om att prövningen skett mot nuvarande lydelse av bestämmelserna i punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370). Ett lagförslag som innebär ändring av bl.a. den bestämmelsen med ikraftträdande den 1 januari 1999 är för närvarande föremål för prövning i riksdagen (prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i de delar som överklagats. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) skall bestå utom i fråga om vad som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd II 1998-11-24, Sundin)

*REGI

*INST