RÅ 1998 not 247

Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelsens beslut att fastställa kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan (avslag) / Regeringens beslut att avvisa överklagande av länsstyrelsens beslut att fastställa kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 247. Ansökan av Stiftelsen Stolta Stad om rättsprövning av beslut om detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 20 januari 1997 att anta detaljplan för kv. Verktummen m.m. inom stadsdelen Södermalm i kommunen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län bl.a. av Stiftelsen Stolta Stad. Länsstyrelsen beslutade den 12 juni 1997 att avvisa stiftelsens överklagande. Stiftelsen överklagade avvisningsbeslutet till regeringen, som avslog överklagandet. - Stiftelsen Stolta Stad begärde rättsprövning av regeringens beslut och anförde i huvudsak följande. Stiftelsen utgör en intresseorganisation för sina stödmedlemmar i avseendet att bevara stadens natur- och kulturvärden. Länsstyrelsens godtyckliga begränsning av sakägarkretsen, som nu stadfästes av regeringen, drabbar stiftelsens möjligheter att utgöra ett organ för medborgarinflytande i stadsplanefrågor. Sverige har ratificerat Rio-deklarationen. Detta innebär åtminstone moraliska förpliktelser att efterfölja densamma. I Rio-deklarationen tas speciellt upp vikten av ett ökat medborgarinflytande, något som Sverige således åtagit sig att genomföra i praktiken. Även plan- och bygglagens (1987:10) förarbeten ger stöd för att en intresseorganisation av typen Stiftelsen Stolta Stad skall betraktas som sakägare när det gäller detaljplaner inom sitt verksamhetsområde, dvs. för Stockholms stad. Det finns även stöd i EG:s direktiv att ideella intresseföreningar skall kunna få företräda sina medlemmar i de frågor som föreningen arbetar för. -Regeringsrätten (1998-12-11, Lindstam, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av enskild part skall pröva om avgörandet i ett ärende strider mot någon rättsregel på det sätt sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - I målet är fråga om Stiftelsen Stolta Stad haft rätt att överklaga beslutet om antagande av detaljplan. Rätten att överklaga ett sådant beslut regleras inte i plan- och bygglagen utan får bedömas enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223). Där föreskrivs att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Enligt praxis gäller som villkor för den enskildes rätt att överklaga att beslutet antingen påverkar hans rättsställning eller berör ett intresse för honom som på något sätt erkänts av rättsordningen, t.ex. genom att han skall höras innan beslut meddelas. - Regeringsrätten finner att vad stiftelsen anfört inte grundar rätt för den att överklaga detaljplanebeslutet. På grund härav och då det inte heller i övrigt klart framgår av omständigheterna att regeringens avvisningsbeslut strider mot någon rättsregel skall regeringens beslut stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut i nu berörd del skall stå fast. (fd II 1998-12-01, Eke)

*REGI

*INST