RÅ 1998 not 248

I mål om förhandsbesked i fråga om bygglov (avslag) / Nya omständigheter i mål om förhandsbesked i fråga om bygglov (resningsärende, avslag) / Vilseledande uppgift från departement om tiden för att ansöka om rättsprövning (avslag)

Not 248. Ansökan av Viking H. om rättsprövning av beslut ang. förhandsbesked i fråga om bygglov, alternativt ansökan om återställande av försutten tid och resning. - Byggnadsnämnden i Värmdö kommun avslog den 11 juni 1996 - och vid omprövning den 27 augusti 1996 - en ansökan från Viking H. om förhandsbesked beträffande möjligheten att bygga ett enbostadshus på fastigheten Tranvik 1:10. Omprövningsbeslutet överklagades av Viking H. till Länsstyrelsen i Stockholms län, som den 18 november 1996 avslog överklagandet. Viking H. fullföljde sin talan till regeringen (Inrikesdepartementet), som den 11 december 1997, In96/2924/PL, avslog överklagandet.-Viking H. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. Han yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och återförvisa ärendet till byggnadsnämnden. För det fall hans ansökan om rättsprövning skulle anses ha inkommit för sent till Regeringsrätten ansökte han om återställande av den försuttna tiden. Om Regeringsrätten inte skulle bifalla hans ansökan om återställande av försutten tid ansökte han om resning. - Till stöd för sin talan anförde Viking H. huvudsak följande. Regeringens beslut strider mot 5 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) eftersom den tilltänkta byggnaden inte får någon inverkan på omgivningen. Förhållandena är inte heller sådana att tillkomsten av bebyggelsen inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov. Han har i en skrivelse till regeringen visat att de fakta som kommunen angett som skäl för sitt avslag inte är sanna. Översiktsplanen utgör inte hinder för att bevilja bygglov inom området. Det finns inte heller ett flertal obebyggda fastigheter inom området som kommunen gör gällande. Redan beviljade bygglov skall i stället ses som ett prejudikat att bevilja bygglov för Tranvik 1:10. - Av regeringens beslut framgick inte möjligheten att ansöka om rättsprövning. Vid kontakt med en tjänsteman på Inrikesdepartementet direkt efter nyårshelgen 1997/98 fick han beskedet att han hade möjlighet att få regeringens beslut prövat av Regeringsrätten och att klagotiden var sex månader. Direkt efter detta samtal ringde han till Regeringsrätten och även därifrån bekräftades att klagotiden i hans fall var sex månader. Departementstjänstemannen har på förfrågan uppgett att hon inte minns samtalet och inte heller att hon skulle ha uppgivit sex månader som klagotid. På direkt fråga har hon sagt att om hon sagt sex månader så måste det bero på att hon missuppfattat frågan. - Som skäl för resning åberopas att nya fakta framkommit som inte var kända av regeringen vid dess beslut. Dessa nya fakta är att kommunen beviljat bygglov gällande två andra fastigheter inom samma del av översiktsplanen som Tranvik 1:10. - Regeringsrätten (1998-12-11, Lindstam, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår, såvitt nu är av intresse, att en ansökan om rättsprövning skall ha kommit in till Regeringsrätten inom tre månader från dagen för beslutet. - Regeringen meddelade det klandrade beslutet den 11 december 1997. Viking H:s ansökan om rättsprövning inkom till Regeringsrätten den 17 mars 1998, dvs. efter utgången av den tid som anges i nämnda lagrum. Viking H:s ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) återställas. - Vad Viking H. anfört som skäl för att ansökningen om rättsprövning inte kom in i tid till Regeringsrätten utgör inte skäl för återställande av den försuttna tiden. Viking H:s ansökan om återställande av försutten tid skall därför avslås. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Viking Holm har inte visat att det föreligger sådana skäl. Hans resningsansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. Regeringsrätten avslår ansökningarna om återställande av försutten tid och om resning. (fd II 1998-12-01, Eke)

*REGI

*INST