RÅ 1998 not 25

I mål om kompensation för allmän energiskatt m.m. (avslag)

Not 25. Ansökan av Pontus P. om resning i mål ang. kompensation för allmän energiskatt m.m. - Skattemyndigheten avslog genom beslut den 22 mars 1994 en ansökan av Pontus P. om kompensation för allmän energiskatt och koldioxidskatt för år 1993. Beslutet motiverades med att den verksamhet avseende torkning av hönsgödsel som han bedrev inte var hänförlig till industriell verksamhet. Sedan Pontus P. överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Kopparbergs län överklagandet genom dom den 12 januari 1995. Pontus P. överklagade länsrättens dom men Kammarrätten i Sundsvall fastställde genom dom den 22 mars 1995 den överklagade domen. Regeringsrätten beslöt den 3 december 1996 att inte meddela prövningstillstånd. - Pontus P. ansökte om resning. Till stöd för ansökningen anförde han i huvudsak följande. Kammarrätten i Sundsvall hade genom en dom den 12 september 1997 bifallit hans yrkande om kompensation för allmän energiskatt och koldioxidskatt för år 1994. Förutsättningarna hade varit desamma under år 1993 som under efterföljande år. Enligt förarbetena skulle gränsdragningen mellan industriell och annan verksamhet göras generöst så att konkurrenssnedvridningar undveks. Denna synpunkt hade fått ökad vikt efter Sveriges anslutning till EU. Han ansåg att avgörandena i det mål som resningsansökningen avsåg vilade på en oriktig rättstillämpning. -Regeringsrätten (1998-02-23, Björne, Swartling, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Den omständigheten att kammarrätten i den åberopade domen från september 1997 har gjort en annan bedömning av Pontus P:s verksamhet under år 1994 än den som i det nu aktuella målet har gjorts av hans verksamhet under år 1993 utgör inte i sig grund för resning. Med anledning av vad Pontus P. i sin resningsansökan sagt om att förutsättningarna varit oförändrade från det ena året till det andra bör dock följande anmärkas. Av uppgifter som han lämnat både i det mål som resningsansökningen avser och i det mål som kammarrätten avgjort år 1997 framgår att det hönseri som arrendatorer hade bedrivit på fastigheten upphörde på grund av brand i december 1993, vilket medförde den ändringen att hönsgödsel i fortsättningen måste köpas från andra hönserier inom regionen. Av Pontus P:s uppgifter i det senare målet framgår vidare att omsättningen i hans verksamhet fördubblades från år 1993 till år 1994 och att processen kompletterades i visst hänseende. Kammarrätten har i den åberopade domen fäst avseende såväl vid den av branden orsakade förändringen som vid tillverkningens omfattning. - Av handlingarna framgår inte att den bedömning som gjorts av Pontus P:s verksamhet under år 1993 är oförenlig med då gällande bestämmelser. Inte heller i övrigt har något sådant särskilt förhållande visats föreligga som skulle kunna utgöra grund för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-02-10, Johansson)

*REGI

*INST