RÅ 1998 not 253

Ansökan av Jane S. om resning i mål ang. disciplinpåföljd. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avvisade genom beslut den 22 september 1993 ett yrkande av Jane S. om ändring i en patientjournal. I samma beslut lämnade ansvarsnämnden en anmälan från henne avseende en legitimerad läkare utan åtgärd. Jane S. överklagade beslutet men enligt dom den 14 juni 1994 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte det överklagade beslutet. Regeringsrätten beslöt den 2 april 1996 att inte meddela Jane S. prövningstillstånd

Not 253. Ansökan av Jane S. om resning i mål ang. disciplinpåföljd. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd avvisade genom beslut den 22 september 1993 ett yrkande av Jane S. om ändring i en patientjournal. I samma beslut lämnade ansvarsnämnden en anmälan från henne avseende en legitimerad läkare utan åtgärd. Jane S. överklagade beslutet men enligt dom den 14 juni 1994 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte det överklagade beslutet. Regeringsrätten beslöt den 2 april 1996 att inte meddela Jane S. prövningstillstånd. - Jane S. begärde resning. Till stöd för ansökningen anförde hon bl.a. följande. Hon ansåg det solklart att läkaren hade gjort ett svårt fel. Han tvingade upp henne på kryckor trots hennes protester. Hon kom tillbaka till läkaren efter två veckor och ville att han skulle göra en riktig undersökning. Han avböjde med motiveringen att han var helt säker på sin sak. Efter tre månader kom hon tillbaka igen till läkaren. Då var han inte säker alls och sade att vi skulle nog ha opererat men att det nu var för sent. Enligt en annan läkare skulle en operation i samband med olyckstillfället gjort henne helt återställd. -Regeringsrätten (1998-12-16, Björne, Holstad, Nilsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Jane S. har inte visat att det föreligger sådana skäl. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1998-12-10, Gustafson)

*REGI

*INST