RÅ 1998 not 256

Sökandena ansågs inte ha varit parter hos regeringen (ärende ang. nätkoncession, avvisning) / Sökande i rättsprövningsmål ansågs inte ha varit parter i regeringsärende ang. ändring av nätkoncession (rättsprövning, avvisning)

Not 256. Ansökan av Sören L. m.fl. om rättsprövning av beslut om ändring av nätkoncession. - Regeringen (Närings- och handelsdepartementet) beviljade den 17 juli 1997 Affärsverket svenska kraftnät en nätkoncession med tillstånd att dra fram och begagna en överföringsförbindelse för likström mellan Sverige och Polen med viss sträckning och med visst utförande enligt ansökan. Affärsverket svenska kraftnät ansökte om ändring av den meddelade koncessionen i fråga om det tekniska utförandet av överföringsförbindelsen. Regeringen (Närings- och handelsdepartementet) beslutade den 6 augusti 1998 att den överföringsförbindelse som koncessionen avsåg skulle utföras enligt den nya ansökningen. - Sören L. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut den 6 augusti 1998. Till stöd för sin talan anförde de att regeringens beslut stred mot riktlinjerna för Agenda 21 som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro i juni 1992. En av sökandena yrkade också inhibition. -Regeringsrätten (1998-12-16, Rundqvist, Billum, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning av regeringens beslut kan påkallas endast av enskild som har varit part hos regeringen. Den första frågan som inställer sig är om de som ansökt om rättsprövning skall anses som parter i regeringsärendet. - Frågan om partsställningen i ärenden om nätkoncession är inte närmare reglerad. Huruvida sökandena kan anses ha varit parter hos regeringen får därför bedömas utifrån de principer som lagts fast i rättstillämpningen, närmast med utgångspunkt i de regler om rätt att överklaga som återfinns i 22 § förvaltningslagen (1986:223). Enligt nämnda paragraf gäller som förutsättning för att få överklaga ett beslut bl.a. att beslutet angår den som vill överklaga. - Handlingarna i målet ger inte anledning till antagande att sökandena skulle vara berörda av regeringens beslut på ett sådant sätt att de varit att betrakta som parter. Deras ansökningar om rättsprövning skall därför inte tas upp till behandling i sak. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna. (fd II 1998-11-26, Perttu)

*REGI

*INST