RÅ 1998 not 262

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd

Not 262. Ansökan av Tony R. om resning. - Länsrätten i Göteborgs och Bohus län meddelade den 7 april 1995 dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst för Tony R. Sedan Tony R. överklagat domen beslöt kammarrätten i Göteborg den 6 oktober 1995 att inte meddela prövningstillstånd. Tony R. överklagade kammarrättens beslut. Regeringsrätten beslöt den 29 januari 1998 att inte meddela prövningstillstånd. - Tony R. begär omprövning. -Regeringsrätten (1998-12-17, Lindstam, Billum, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten behandlar Tony R:s begäran om omprövning som en ansökan om resning. - Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 § denna lag. Enligt 8 § första stycket 3 samma lag prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet avgjorts slutligt av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Det ifrågavarande målet har slutligt avgjorts av länsrätten. Detta innebär att kammarrätten och inte Regeringsrätten skall pröva resningsansökan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Tony R:s resningsansökan och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd II 1998-12-01, Bergström)

*REGI

*INST