RÅ 1998 not 266

Fråga om aktier i fastighetsförvaltande bolag utgjort omsättningstillgångar i byggnadsrörelse (förhandsbesked)

Not 266. Överklagande av X av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. Företaget X begärde att genom förhandsbesked få klarlagt om företagets aktier i Y AB utgjorde omsättningstillgångar i byggnadsrörelse eller ej. -Skatterättsnämnden (1998-06-02, Ersson, Nordling, Wingren, Johansson, Nord, Silfverberg, Tollerz, Virin): Förhandsbesked. Aktierna i Y AB utgör omsättningstillgångar hos X. - Motivering. X bedriver bl.a. byggnadsrörelse. Till följd härav har av X ägda fastigheter och aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag normalt betraktats som omsättningstillgångar. Ansökningen gäller den skattemässiga karaktären på X:s aktieinnehav i det fastighetsförvaltande Y AB. Frågan ställs mot bakgrund av de inskränkningar som varit förenade med ägandet av dessa aktier på grund av bolagets godkännande som allmännyttigt bostadsföretag. - Y AB bildades 1948 med X som en av ägarna. Sedan 1969 har samtliga aktier i bolaget ägts av X. För att Y AB skulle godkännas som allmännyttigt bostadsföretag krävdes att kommunens fastighetsnämnd fick inflytande i bolaget. Såsom framgår av det 1948 träffade avtalet ansågs det påkallat att fastighetsnämnden jämväl skulle äga möjlighet att förvärva samtliga aktier i bolaget för den händelse detta skulle anses nödvändigt för vidmakthållande av bolagets karaktär av allmännyttigt bostadsföretag. Inlösen av aktierna kunde ske för nominella beloppet. Detta avtal upphörde 1994 och ersattes då med ett nytt avtal varvid bl.a. inlösenrätten av aktierna slopades. Även detta senare avtal har upphört och numera, sedan ingången av 1998, gäller inga inskränkningar i aktieägandet. Av den för X ingivna årsredovisningen för 1996 framgår att innehavet av aktierna numera redovisas under rubriken Omsättningsfastigheter. - Nämnden gör följande bedömning. - Eftersom aktierna i Y AB har förvärvats före utgången av 1982 skall frågan om aktiernas skattemässiga karaktär bedömas inte mot bakgrund av reglerna i nuvarande punkt 4 femte stycket av anvisningarna till 21 § kommunalskattelagen (1928:370) utan mot tidigare praxis. Enligt denna praxis utgjorde aktier/andelar i ett fastighetsförvaltande bolag omsättningstillgångar om aktierna/andelarna kunde ses som substitut för fastighet som vid ett direktägande skulle ha haft denna karaktär (jfr prop. 1980/81:68 s. 160). - Avtalet 1948 mellan Y AB:s dåvarande aktieägare och fastighetsnämnden innehållande de påtalade inskränkningarna i aktieägandet har tillkommit för att Y AB skulle kunna erkännas som och vidmakthålla karaktären av allmännyttigt bostadsföretag med de fördelar ur bl.a. lånehänseende detta kunde medföra. X har dock sedan förvärvet av aktierna svarat för den tekniska och ekonomiska förvaltningen i Y AB. X har även utfört tjänster avseende projektering och byggadministration åt bolaget. Mot denna bakgrund och av vad som i övrigt framkommit i ärendet föreligger det inte skäl att betrakta X:s aktieinnehav i Y AB på annat sätt än som ett substitut för ett direktägande av bolagets fastigheter även om fastighetsnämnden av berörda skäl haft inflytande i bolaget. Aktierna får därför anses ha karaktär av omsättningstillgångar hos X. - I överklagande yrkade X att Regeringsrätten skulle förklara att aktierna i Y AB utgjorde anläggningstillgångar hos X. Till stöd för yrkandet anfördes bl.a. följande. Det avtal som ingicks 1948 mellan aktietecknarna i Y AB och kommunens fastighetsnämnd var till sin karaktär otvetydigt starkt inskränkande vad avsåg aktieägarnas befogenheter. Aktieinnehavet kunde mot bakgrund bl.a. av de speciella omständigheter som varit förenade med ägandet inte ses som ett substitut för direktägda fastigheter i den av X bedrivna byggnadsrörelsen. X:s aktier i Y AB borde med hänsyn till omständigheterna anses utgöra anläggningstillgångar. - Regeringsrätten (1998-12-18, Holstad, Lindstam, Rundqvist, Billum, Eliason) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 1998-11-24, Lundgren)

*REGI

*INST