RÅ 1998 not 267

Villkor enligt miljöskyddslagen för fiskodling (avslag)

Not 267. Ansökan av Båt & Fångst AB om resning i ärende ang. villkor för fiskodling. - Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län beslutade den 15 juni 1984 att lämna bolaget tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till fiskodling på fastigheterna Smeviken 1:35 och 1:39, Tanums kommun. I beslutet uttalade länsstyrelsen att villkor ännu inte tillräckligt säkert kunde fastställas för verksamheten med avseende på produktionsvolym och reningsåtgärder. Länsstyrelsen beslöt därför, med stöd av 21 § miljöskyddslagen, att uppskjuta avgörandet i dessa delar men meddelade vissa provisoriska föreskrifter att gälla tills frågan om villkor avgjorts. Enligt beslut den 27 oktober 1988 fastställde länsstyrelsen vissa slutliga villkor men ansåg sig inte på befintligt utredningsmaterial kunna slutligt fastställa villkoren avseende produktions- och hållningsvolym samt rening av processvatten från slakt. Länsstyrelsen sköt därför upp avgörandet avseende dessa villkor och fastställde i stället provisoriska föreskrifter. Bolaget överklagade beslutet till regeringen bl.a. beträffande de provisoriska föreskrifter som gällde produktionsvolym och högsta tillåtna mängd fosfor. Regeringen avslog överklagandet i beslut den 6 september 1990. - Bolaget ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva det av regeringen fastställda länsstyrelsebeslutet den 27 oktober 1988. Bolaget hävdade att beslutet, i strid mot miljöskyddslagens bestämmelser, fattats på matematiskt och naturvetenskapligt felaktiga grunder. Till stöd för ansökan anförde bolaget vidare bl.a. följande. Bolaget hade vid tidpunkten för överklagandet till regeringen inte anledning att ifrågasätta länsstyrelsens beslut i annan utsträckning än att de i beslutet meddelade begränsningarna var gjorda utan hänsyn till bolagets ekonomiska situation och att länsstyrelsens beräkningar stred mot de uppgifter som bolaget lämnat i sin ansökan. I efterhand hade bolaget emellertid funnit att begränsningarna meddelats med stöd av en direkt feltolkning av Statens naturvårdsverks rapport 3382, där det noggrant angavs hur miljöbelastningen från fiskodlingar skulle beräknas. Av länsstyrelsens beslut den 27 oktober 1988 framgick klart och tydligt att de felaktiga beräkningarna hade legat till grund för helt onödiga begränsningar av produktionen. Bolaget hade gett in och åberopade granskningsutlåtande den 25 oktober 1995 av hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius, Statens naturvårdsverks rapport 3382, s. 36-39, 52 och 71, Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län publikation 1995:13 Vatten i Göteborg och Bohus län s. 54, Länsstyrelsens i Älvsborgs län beslut den 11 december 1989 avseende en fiskodling i Dalsland, skrivelse från Statens naturvårdsverk den 4 april 1996 avseende fosforhalter i Södra Bullaren under 1970-talet och nutida fosforhalter samt slutligen professor Lars Håkanssons kommentar den 24 oktober 1995 till Gunnar Perssons miljökonsekvensbeskrivning av fiskodling i Södra Bullaren den 27 oktober 1989. -Regeringsrätten (1998-12-22, Werner, Lindstam, Hulgaard, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. En förutsättning för att resning skall få beviljas i ett mål eller ärende är enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I det till stöd för resningsansökan åberopade materialet har bolaget bl.a. redovisat andra bedömningar både vad gäller beräkning av fiskodlingens miljöpåverkan genom fosforutsläpp och i fråga om tänkbara orsaker till den ökade fosforhalten i Södra Bullaresjöns vatten. Vad bolaget redovisat kan emellertid inte anses innebära att det föreligger sådana synnerliga skäl för en ny prövning som enligt ovannämnda lagrum fordras för resning. Inte heller i övrigt har någon grund för resning visats föreligga. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1998-12-09, Hammarberg)

*REGI

*INST