RÅ 1998 not 269

Skattebefrielse på grund av dubbelbeskattningsavtal (bifall) / Avtalet med Kina (skadttebefrielse för forskare, resningsärende, bifall)

Not 269. Ansökan av Quan-gen L. om resning i mål ang. inkomsttaxering 1989. - Taxeringsnämnden i Umeå kommun taxerade Quan-gen L. år 1989 till statlig och kommunal inkomstskatt för vissa belopp. Quan-gen L. var medborgare i Kina och hade varit inbjuden att verka som forskare i Sverige. - Quan-gen L. ansökte om resning och yrkade att taxeringarna skulle nedsättas och att den kvarskatt om påförts honom vid 1989 års taxering skulle minskas med 6 512 kr. Han anförde i huvudsak följande. Enligt överenskommelsen mellan Sverige och Kina för undvikande av dubbelbeskattning var han befriad från skatt på inkomster i Sverige t.o.m. den 5 februari 1988. Detta förhållande hade inte uppmärksammats av skattemyndigheten i Umeå, vilket medfört att han betalt 6 512 kr för mycket i skatt. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till ansökningen. -Regeringsrätten (1998-12-23, Werner, Nilsson, Schäder): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att Quan-gen L. vid 1989 års taxering har blivit beskattad för inkomst som intjänats under tid då han enligt dubbelbeskattningsavtalet med Kina skulle varit undantagen från beskattning i Sverige, dvs. från och med den 1 januari till och med den 5 februari 1988. Därför bör resning beviljas och taxeringarna nedsättas med belopp motsvarande de inkomster som belöper på tiden den 1 januari - den 5 februari 1988. Enligt Regeringsrättens beräkningar uppgår dessa inkomster till 14 930 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning. - Regeringsrätten ändrar taxeringsnämndens beslut och bestämmer Quan-gen L:s taxeringar 1989 till följande belopp (beloppen här uteslutna). (fd II 1998-12-15, Hedin)

*REGI

*INST