RÅ 1998 not 32

Regeringens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling prövades inte

Not 32. Överklagande och ansökan om rättsprövning av Mats L. -Regeringen (Finansdepartementet, 1997-09-25) avslog med hänvisning till 8 kap. 5 § första stycket och 6 kap. 1 §sekretesslagen (1980:100) en begäran av Mats L. om att få ta del av vissa angivna handlingar. - I en skrivelse som hade rubriken "Överklagande och ansökan om rättsprövning" vidhöll Mats L. sin begäran. Regeringsrätten (1998-03-04, Tottie, Swartling, Rundqvist, Eliason, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Mats L:s skrivelse kan uppfattas både som ett överklagande och som en ansökan om rättsprövning. Regeringens beslut kan inte överklagas. Överklagandet skall därför avvisas. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut gäller som villkor för att rättsprövning skall ske bl.a. att fråga är om ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap2 eller 3 §regeringsformen. - Det ärende som regeringen avgjort genom det aktuella beslutet rör inte något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen (se RÅ 1990 ref. 87). Rättsprövning kan därför inte komma i fråga. - Mats L:s yrkande om förhandsbesked från EG-domstolen föranleder inte någon åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet och ansökningen om rättsprövning. (fd I 1998-02-04, I. Larsson)

*REGI

*INST