RÅ 1998 not 35

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 35. Ansökan av Röbäcks byamän och Paulina T. m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. detaljplan. -Kommunfullmäktige i Umeå kommun (1996-09-16) beslutade att anta detaljplan för Nipvägen och del av Bölevägen samt del av fastigheten Röbäck 5:14 inom Teg i kommunen. - Sedan kommunfullmäktiges beslut överklagats beslutade Länsstyrelsen i Västerbottens län (1997-02-03) att avslå överklagandena. - Röbäcks byamän och Paulina T. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Inrikesdepartementet, 1997-11-13) avslog överklagandena och anförde som skäl för sitt beslut: Av handlingarna framgår att syftet med detaljplanen är att medge nödvändig utvidgning av industriområdet för Volvo Lastvagnar AB Umeverken genom att överföra Nipvägen och del av Bölevägen till industrimark. Samtidigt ges planmässig förutsättning för en ny huvudtillfart till Volvo via en ny lokalgata mellan Travbanevägen och Bökvägen. Överföringen av Bölevägen till industrimark medför att vägen stängs av för genomfart. - Regeringen konstaterar att Bölevägen redan har stängts av för trafik mellan Nipvägen och Enbärsvägen. Trafiken går alltså redan i dag på Travbanevägen och Riksvägen. Innebörden av detaljplanen är således bl.a. att permanenta avstängningen av Bölevägen. - Överklagandena gäller i huvudsak trafikstörningar vid klagandenas bostäder som ligger utanför planområdet samt olägenheter för verksamheten vid travbanan. - Regeringen finner att olägenheterna för travverksamheten inte kan anses vara sådana att beslutet att anta detaljplanen skall upphävas. - Vad beträffar planens inverkan på klagandenas boendemiljö kan konstateras att detaljplanen inte reglerar trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför planområdet. Av handlingarna framgår dock att arbetsplanen för ny E 12 delvis avses reglera dessa frågor. Kommunen och Vägverket har dessutom kommit överens om vissa trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder, bl.a. hastighetsbegränsning vid korsningen Travbanevägen/Gräsmyrvägen. - Av vad klagandena och Boverket anfört framgår att störningarna från trafiken kortsiktigt kan bli besvärande för i första hand de boende vid Travbanevägen. Samtidigt framgår av bl.a. planbeskrivningen att trafiken i betydande del redan letts över till Travbanevägen och att de ytterligare förändringar i vägsystemet som planeras kommer att leda till att trafikmängden ånyo minskar på bl.a. Travbanevägen och Riksvägen. Med hänsyn bl.a. härtill finner regeringen att detaljplanen i sig inte kan anses innebära sådana olägenheter för berörda klagande att planen av det skälet inte kan godtas. De åtgärder som kortsiktigt kan behöva vidtas för att minska störningar från trafiken och tillgodose trafiksäkerheten utanför planområdet får prövas i särskild ordning av berörda myndigheter. - Regeringen finner således vid en samlad bedömning att klagandenas intressen inte åsidosätts på ett sådant sätt att det finns tillräckliga skäl att upphäva beslutet att anta planen. Vad klagandena anfört utgör inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att anta planen. Överklagandena bör därför avslås. - I ansökningen yrkade Röbäcks byamän och Paulina T. m.fl. att beslutet om detaljplan skulle upphävas. De yrkade också inhibition. - Röbäcks byamän anförde till stöd för sin talan bl.a. följande. De ansåg att länsstyrelsen fattat ett beslut i planärendet som stred mot de förutsättningar som länsstyrelsen själv angivit för antagandet av planen. Länsstyrelsen hade specificerat åtgärder som den ansåg nödvändiga vid planens genomförande. Dessa åtgärder låg dock utanför planområdet och kom därför inte att genomföras. Länsstyrelsens krav på åtgärder för att anta planen saknade alltså rättsverkan. Detta förfarande ansåg de vara ett formellt fel av länsstyrelsen. De hänvisade också till ett yttrande som Boverket avgivit i ärendet till regeringen. I andra hand yrkade de att Regeringsrätten anslöt sig till Boverkets bedömning vilket innebar att detaljplanen inte fick genomföras förrän E12 var utbyggd i berörda delar. - Paulina T. m.fl. anförde liknande omständigheter till stöd för sin talan. Härutöver anförde de bl.a. följande. Ansökningen om rättsprövning syftade inte till någon egentlig omprövning av ärendet i sak. Regeringen och länsstyrelsen hade i sina beslut konstaterat att detaljplanen inte reglerade trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför planområdet. Det angavs i besluten som uttryckliga förutsättningar för planens antagande att trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder vidtog framför allt vad gällde trafiksäkerheten efter Travbanevägen som beräknades få en väsentligt ökad trafikbelastning genom detaljplanen. För att lösa de trafiksäkerhetsfrågor som berörts vid prövningen av planen borde planförslaget ha avslagits med hänvisning till trafiksäkerhetsproblemen vilket hade tvingat fram en utvidgad plan som också beaktade dessa frågor. Besluten stred mot 1 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, eftersom i besluten vid prövning av detaljplanefrågan inte beaktats allmänna och enskilda intressen av trafiksäkerhetsåtgärder. Vidare stred besluten mot 2 kap. 1, 3 och 4 §§ PBL. Sålunda hade planläggningen inte utförts så att den främjade en från allmän synpunkt lämplig utveckling och gav förutsättningar för en från social synpunkt god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Bebyggelsen hade inte lokaliserats till mark som var lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheten att ordna trafiken. Inte heller hade bebyggelsemiljön utformats med hänsyn till behovet av god trafikmiljö. Trafiknämndens beslut om tillfällig avstängning av Bölevägen var giltigt endast t.o.m. den 31 december 1997. I andra hand yrkade de att Regeringsrätten medgav inhibition i förening med förordnande dels att Bölevägen öppnades för trafik, dels att kommunen avslutade de påbörjade byggnadsarbetena med lokalgatan och inväntade fastställd arbetsplan för E12 och dels att Regeringsrätten eller länsstyrelsen såg till att avtal mellan Volvo, Vägverket och kommunen i samråd med berörda sakägare säkerställdes beträffande erforderliga åtgärder främst på Travbanevägen. Därefter skulle kommunen tillåtas att fortsätta anläggandet av lokalgatan. - Regeringsrätten (1998-03-11, Björne, Tottie, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är däremot inte avsett att rättsprövningen skall avse politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Röbäcks byamän har i första hand gjort gällande att länsstyrelsens godkännande av detaljplaneändringen skett under vissa angivna förutsättningar. Dessa avser åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet på vägsträckor utanför planområdet. Enligt byamännen kommer emellertid åtgärderna inte att vidtagas varför länsstyrelsens godkännande innefattar ett formellt fel. I andra hand har de gjort gällande att vägen E12 måste vara utbyggd i berörda delar innan detaljplanen får genomföras. - Paulina T. m.fl. har anfört liknande grunder som stöd för sin talan. Därutöver har de anfört att de överklagade besluten om detaljplan strider mot 1 kap. 5 § och 2 kap. 1, 3 och 4 §§ PBL. I andra hand har de yrkat att Regeringsrätten beslutar om inhibition i förening med förordnande om att vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder skall vidtas. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Sökandenas talan - som den synes böra förstås - riktar sig inte mot regeringens beslut som sådant avseende antagande av detaljplanen. I stället hänför sig deras talan till åtgärder som de anser böra vidtagas med anledning av planbeslutet för att höja trafiksäkerheten på vissa tillfartsvägar. Regeringsrätten finner, såvitt gäller sökandenas förstahandsyrkanden, att de omständigheter som åberopats till stöd för upphävande av beslutet inte visar att regeringen vid sitt beslut om planen har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Inte heller framgår det av omständigheterna i ärendet att regeringens beslut i övrigt strider mot någon rättsregel. - Sökandenas i andra hand framställda yrkanden om inhibition i förening med förordnanden om vissa åtgärder i syfte att höja trafiksäkerheten utanför planområdet kan inte prövas av Regeringsrätten i mål om rättsprövning. - Med hänsyn till det anförda skall regeringens beslut stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd I 1998-02-17, Bergquist)

*REGI

*INST