RÅ 1998 not 4

Ansökan av Marlen S.-B. om resning i mål ang. handikappersättning

Not 4. Ansökan av Marlen S.-B. om resning i mål ang. handikappersättning. - Norrbottens läns allmänna försäkringskassa avslog enligt beslut den 14 september 1992 en ansökan av Marlen S.-B. om att utfå handikappersättning med mer än redan medgivna 36 procent av basbeloppet. I överklagande hos Länsrätten i Norrbottens län vidhöll hon sitt yrkande om höjning av ersättningen. Länsrätten fann enligt dom den 23 februari 1993 att hon hade rätt till handikappersättning med 53 procent av basbeloppet. Såväl Marlen S.-B. som Riksförsäkringsverket överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall, som genom dom den 22 februari 1994 upphävde länsrättens dom och förklarade att Marlen S.-B. inte hade rätt till högre handikappersättning än 36 procent av basbeloppet. Sedan hon överklagat domen beslutade Försäkringsöverdomstolen den 3 mars 1995 att inte meddela prövningstillstånd. - I ansökningen yrkade Marlen S.-B. att Regeringsrätten med beviljande av resning skulle upphäva kammarrättens dom och Försäkringsöverdomstolens beslut och visa målet åter till kammarrätten för muntlig förhandling. I andra hand yrkade hon att Regeringsrätten skulle förklara henne berättigad till högre handikappersättning än 36 procent av basbeloppet. Till stöd för sin ansökan anförde hon bl.a. följande. Försäkringsöverdomstolens avslag beträffande yrkande om muntlig förhandling var lagstridigt. Artikel 6 i Europakonventionen gav rätt till muntlig förhandling. Avsikten med yrkandet om muntlig förhandling var att det vid denna skulle klarläggas sakfrågor. Kammarrätten hade inte befattat sig med hennes synpunkter utan grundat sin dom enbart på Riksförsäkringsverkets argument. -Regeringsrätten (1998-01-12, Björne, Holstad, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Marlen S.-B. har inte visat att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1997-12-16, Clémentz)

*REGI

*INST