RÅ 1998 not 49

Tillägg till arbetsplan för väg (rättsprövning, avslag)

Not 49. Ansökan av Bernt N. om rättsprövning av beslut i fråga om tillägg till arbetsplan. Länsstyrelsen i Västernorrlands län avslog enligt beslut den 11 juni 1996 Bernt N:s överklagande av Vägverkets beslut om tillägg till arbetsplan , väg E4 Härnösand-Örnsköldsvik, delen Utansjö-Gallsäter. Bernt N. överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade i huvudsak att regeringen skulle upphäva Vägverkets rätt att ta i anspråk mark genom tillägg till arbetsplan.Regeringen (Kommunikationsdepartementet, 1997-10-02) avslog överklagandet. - Bernt N. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut

och anförde i huvudsak följande. Enligt 20 § väglagen (1971:948) får vid byggande av väg endast oväsentliga avvikelser göras från fastställd arbetsplan. Görs sådan avvikelse i fråga om den mark som enligt arbetsplanen skulle tas i anspråk för vägen, skall detta utan dröjsmål anmärkas i tillägg till planen. Vägverket, Region Mitt, har i en underrättelse till Länsstyrelsen i Västernorrlands län den 10 april 1995 meddelat att en förändring av fastställd vägplan har ägt rum. Av Vägverkets meddelande till länsstyrelsen framgår att avvikelsen från fastställd arbetsplan består av 20 meter broförkortning samt 500 kvadratmeter mark. Någon bedömning om förkortningen skall anses som oväsentlig avvikelse har inte skett. En helhetsbedömning av markbehov, förkortning, estetiska och miljömässiga förändringar har inte gjorts och man kan inte som länsstyrelsen endast beakta markbehovet. Verket har ansett att det utökade behovet av mark endast utgör en oväsentlig avvikelse från arbetsplanen. - Vägverket har vidare i strid med 20 § väglagen och 37 § vägkungörelsen (1971:954) underlåtit att utan dröjsmål underrätta länsstyrelsen och markägarna om tillägget till arbetsplanen. Så skedde först över ett år efter beslutet. - I ändringen ingick även mark för en tillfällig väg. Enligt 35 § väglagen måste en sådan byggnation anges i den fastställda arbetsplanen, varför anläggandet av den tillfälliga vägen krävde markägarnas medverkan. - När Vägverkets underrättelse inkom till länsstyrelsen vidtogs inga åtgärder trots att avvikelsen från planen var så tveksam. Med hänsyn härtill var det på grund av jäv fel av chefen för länsstyrelsens planenhet att senare deltaga i prövningen av besvären över planändringen. -Regeringsrätten (1998-03-26, Tottie, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten (prop. 1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Det antagna tillägget till arbetsplan avser väg E4 Härnösand-Örnsköldsvik, delen Utansjö-Gallsäter. Vad handlingarna utvisar om ianspråktagen areal och övriga förändringar i förhållande till den ursprungliga planen ger inte vid handen att beslutet att handlägga tillägget till planen såsom innefattande en oväsentlig avvikelse därifrån skulle strida mot 20 § väglagen. Det har vidare inte framkommit att regeringens beslut skulle stå i strid med angivna bestämmelser i väglagen eller vägkungörelsen på grund av felaktigheter vid handläggningen hos Vägverket i samband med underrättelser om planändringen eller genom att den tillförda arealen även kunde begagnas för anläggande av tillfällig väg. Inte heller har det visats föreligga jäv vid ärendets prövning hos länsstyrelsen. - Då regeringens beslut följaktligen inte strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet skall regeringens beslut stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 1998-03-05, Bergquist)

*REGI

*INST