RÅ 1998 not 5

Ansökan om resning i mål där kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd skulle prövas av kammarrätten (avvisning)

Not 5. Ansökan av Elise A. om resning i mål ang. handikappersättning. - Värmlands läns allmänna försäkringskassa avslog genom beslut den 14 mars 1995 en ansökan av Elise A. om handikappersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Hon överklagade beslutet hos Länsrätten i Värmlands län, som i dom den 4 december 1995 avslog överklagandet. Sedan hon fullföljt talan hos Kammarrätten i Göteborg, beslutade kammarrätten enligt protokoll den 9 augusti 1996 att inte meddela prövningstillstånd. Sedan kammarrättens beslut överklagats av Elise A. beslöt Regeringsrätten den 19 november 1996 att inte meddela henne prövningstillstånd. - I en skrivelse, som kom in till Regeringsrätten den 30 december 1996 och som var föranledd av Regeringsrättens nämnda beslut, anförde Elise A. vissa synpunkter beträffande sin skada på matstrupen samt gav uttryck för att Regeringsrätten borde ompröva hennes fall. Skrivelsen översändes av Regeringsrätten till Kammarrätten i Göteborg, som emellertid i beslut den 17 oktober 1997 fann att skrivelsen med hänsyn till det sätt på vilket den utformats inte kunde anses innefatta en ansökan om resning avseende länsrättens dom och därför inte föranledde någon åtgärd från kammarrättens sida. I enlighet härmed avskrev kammarrätten målet från vidare handläggning. - I skrivelse den 5 november 1997, ställd till kammarrätten och avsedd att vidarebefordras till Regeringsrätten, anförde Elise A. att hon överklagade Regeringsrättens beslut angående hennes ansökan om handikappersättning. I sak berörde skrivelsen olika följder av Elise A:s skada på matstrupen och det framgick att hon alltjämt hade anspråk på handikappersättning. -Regeringsrätten (1998-01-13, Swartling, Rundqvist, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Elise A:s nu förevarande framställning måste uppfattas så, att hon vänder sig mot den utgång som sakfrågan har fått i målet om handikappersättning. Med hänsyn härtill behandlar Regeringsrätten framställningen som en ansökan om resning. - Enligt 2 § andra stycket första meningen lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten ansökningar om resning och återställande av försutten tid i andra fall än som anges i 8 § i den lagen. I 8 § första stycket 4 anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Målet om Elise A:s rätt till handikappersättning har slutligt avgjorts av länsrätten. Det innebär att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar denna till Kammarrätten i Göteborg för vidare handläggning. (fd I 1997-12-11, Levin)

*REGI

*INST