RÅ 1998 not 51

Beslut att anta detaljplan (rättsprövning, avslag)

Not 51. Ansökan av Per S. om rättsprövning av beslut ang. detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 26 maj 1997 att anta detaljplan för del av kv. Garnisonen inom stadsdelen Östermalm i kommunen. Sedan beslutet överklagats beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län den 25 juli 1997 att avslå överklagandet och fastställa kommunens beslut att anta detaljplanen. - Per S. överklagade som representant för vissa bostadsfastigheter länsstyrelsens beslut.Regeringens (Inrikesdepartementet, 1997-09-25) avslog överklagandet. - Per S. begärde för egen del och som uppgiven representant för bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen (Karlavägen 119 och 121) samt Sveriges Verkstadsförening (Karlavägen 111-115 och Gyllenstiernsgatan 1) rättsprövning av regeringens beslut. Han vidhöll de invändningar mot detaljplanen som tidigare framförts. Han begärde också att Regeringsrätten skulle inhämta yttrande i målet från Boverket. Vidare yrkade han inhibition i fråga om stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov den 11 december 1997 (97-1984-20). - I ansökningen anförde Per S. bl.a. följande. Det föreligger allvarliga betänkligheter i fråga om handläggningen av detaljplanen. De fyra översta våningarna på f. d. FOA-huset, som överskrider tillåten byggnadshöjd, bör genom förhandlingar med Vasakronan rivas som krav för att en ny detaljplan godtas. Vidare bör framtida höjd på kvarteret Garnisonen begränsas till 36 m. Genomfartstrafiken på Oxenstiernsgatan bör flyttas till Gärdesgatan. Bostadsrättsägarna längs Karlavägen och ägarna till kvarteret Garnisonen behandlas inte lika inför lagen av kommunen med anledning av att f. d. FOA-huset är för högt. Den nya planen kommer att försämra områdets närmiljö. Borgarrådet Mats Hulth var jävig vid beslutet om ny detaljplan för kvarteret Garnisonen. - Regeringsrätten (1998-03-27, Björne, Tottie, Swartling, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut följer att Regeringsrätten på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen skall pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är utformade så att myndigheten har en viss handlingsfrihet vid sitt beslutsfattande omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. Det är däremot inte avsett att rättsprövningen skall avse politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening (prop.1987/88:69 s. 23-25 och s. 234). - Regeringsrätten finner inte skäl att inhämta yttrande från Boverket. - Regeringsrätten finner att Per S. inte har visat att regeringen vid beslutsfattandet har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som myndigheterna har i planärenden eller att det vid handläggningen av ärendet har förekommit något fel. Av vad Per S. anfört följer således inte att regeringens beslut i ärendet strider mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Yrkandet om inhibition i fråga om stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov kan inte tas upp till prövning i förevarande ordning. Yrkandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om inhibition i fråga om stadsbyggnadsnämndens beslut. (fd I 1998-03-04, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST