RÅ 1998 not 52

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd (avslag) / Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd prövades inte

Not 52. Ansökan av Bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen om rättsprövning av Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun meddelade i beslut den 16 januari 1997, § 29, bygglov för Finlands ambassad avseende ambassadbyggnad m.m. på fastigheten Förrådsbacken 2 i kommunen. Bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen överklagade beslutet genom Per S. Länsstyrelsen i Stockholms län tog enligt beslut den 19 februari 1997 inte upp överklagandet till prövning. Sedan bostadsrättsföreningarna överklagat länsstyrelsens avvisningsbeslut avslog Länsrätten i Stockholms län överklagandet enligt dom den 26 mars 1997. Bostadsrättsföreningarna överklagade därefter länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm, som enligt beslut i protokoll den 18 april 1997 inte meddelade prövningstillstånd. Slutligen beslutade Regeringsrätten, sedan kammarrättens beslut överklagats dit, den 29 maj och den 11 juni 1997 att inte meddela bostadsrättsföreningarna prövningstillstånd. - I ansökan om rättsprövning yrkade Per S. att Regeringsrätten skulle dels fastställa att både han själv och bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen var behöriga att överklaga Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut den 16 januari 1997 om bygglov för ambassaden på fastigheten Förrådsbacken 2, dels inhibera bygglovsbeslutet. Han anförde. Länsrätten i Stockholms län har den 20 augusti 1997 beslutat att avslå Finlands ambassads överklagande rörande ett beslut i länsstyrelsen den 3 april 1997 om att - efter att ha inhiberat bygglovet - godkänna hans överklagande och undanröja Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut den 16 januari 1997 om bygglov för parkeringshus på Förrådsbacken 1, som är ihopbyggt med planerad ambassad och bostadsdel på numera Förrådsbacken 2. Stockholms stadsbyggnadskontor har nu tagit intryck av domstolsutslagen i länsstyrelsen och länsrätten angående parkeringshuset. I ett förslag till detaljplan för del av Förrådsbacken 1, ställt till bl.a. bostadsrättsföreningarna Antennen och Vingen, har stadsbyggnadskontoret genom enkelt planförfarande sökt ändra ändamålet för området för parkeringshuset till kontor inklusive parkering. Det nya planförslaget lider dock av allvarliga brister. Planområdet bör utvidgas så att bl.a. trafiksituationen med den störande biltrafiken på Oxenstiernsgatan och Valhallavägen inkluderas. -Regeringsrätten (1998-03-27, Werner, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att sådan prövning endast kan avse avgöranden av regeringen eller en förvaltningsmyndighet. Regeringsrättens avgöranden kan således inte bli föremål för rättsprövning. Bostadsrättsföreningarnas ansökan om rättsprövning skall därför avvisas. - Ansökningen kan emellertid också anses innefatta en ansökan om resning i det mål som Regeringsrätten avgjorde genom besluten den 29 maj och den 11 juni 1997. Resning kan enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) beviljas om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad sökandena anfört visar dock inte att det föreligger något sådant särskilt förhållande som kan föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning och avslår resningsansökningen. (fd II 1998-03-10, Vennersten). - Regeringsrätten avgjorde samma dag mål 6874-1997 med samma sökande, där omständigheterna var likartade och utgången densamma.

*REGI

*INST