RÅ 1998 not 58

Yrkande om livränta avvisat eftersom det inte prövats i underinstanserna / Yrkande om arbetsskadelivränta avvisat eftersom det inte prövats av underinstanserna

Not 58. Överklagande av Gunilla P. ang. avvisande av talan i mål om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. - Malmöhus läns allmänna försäkringskassa beslutade den 23 september 1996 att bevilja Gunilla P. en fjärdedels sjukbidrag för tiden oktober 1996 - oktober 1997. I en skrivelse den 7 oktober 1996 överklagade Gunilla P. beslutet och yrkade livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Den 12 maj 1997 avvisade Länsrätten i Skåne län överklagandet med hänvisning till att försäkringskassan i det överklagade beslutet inte tagit ställning till frågan om livränta.Genom beslut den 14 april 1997 avslog försäkringskassan Gunilla P:s begäran om livränta under sjukbidragstiden. Den 16 juni 1997 inkom till försäkringskassan en skrivelse från Gunilla P., som försäkringskassan behandlade som ett överklagande av livräntebeslutet den 14 april 1997. Försäkringskassan fann att överklagandet kommit in i rätt tid och översände skrivelsen till länsrätten. Länsrätten behandlade skrivelsen som ett överklagande av länsrättens avvisningsbeslut den 12 maj 1997 och överlämnade den till kammarrätten. Enligt det överklagade beslutet meddelade kammarrätten inte prövningstillstånd. Enligt uppgift från länsrätten har något nytt mål med anledning av överklagandet av livräntebeslutet inte lagts upp. - Gunilla P. överklagade kammarrättens beslut. Hon yrkade att hon skulle beviljas livränta för tiden oktober 1996 - oktober 1997. - Regeringsrätten (1998-04-01, Werner, Sjöberg, Lindstam, Sandström, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör meddelas i anledning av Gunilla P:s överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. - Det yrkande om livränta som Gunilla P. framställde i skrivelsen som kom in till försäkringskassan den 16 juni 1997 får uppfattas också som ett överklagande av försäkringskassans beslut den 14 april 1997. Yrkandet har inte prövats av länsrätten eller kammarrätten. Regeringsrätten kan därför inte pröva hennes nu i Regeringsrätten framställda yrkande om livränta. Gunilla P:s talan i den delen skall därför avvisas. Handlingarna skall dock överlämnas till länsrätten för handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om livränta och överlämnar handlingarna i målet till Länsrätten i Skåne län för handläggning. (fd II 1998-03-03, Bohlin)

*REGI

*INST