RÅ 1998 not 61

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 61. Överklagande av Iwona W. och Kent K. ang. återkrav av bostadsbidrag och ansökan om resning. - Östergötlands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 15 oktober 1996 om återkrav av bostadsbidrag som efter ansökan av Kent K. och Iwona W. utbetalats med 33 417 kr för tiden januari 1994 - mars 1995. Försäkringskassan omprövade beslutet den 20 januari 1997 men gjorde ingen ändring. Iwona W. och Kent K. överklagade försäkringskassans omprövningsbeslut till Länsrätten i Östergötlands län, som i dom den 24 september 1997 avslog överklagandet. Sedan talan fullföljts mot länsrättens dom beslöt Kammarrätten i Jönköping i protokoll den 19 december 1997 att inte meddela prövningstillstånd. - Iwona W. och Kent K. överklagade kammarrättens beslut samt yrkade inhibition. I skrivelsen med överklagandet begärde de även resning. -Regeringsrätten (1998-04-02, Brink, Rundqvist, Hulgaard): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a. om grund för resning föreligger. Vad klagandena anfört i fråga om resning har i enlighet härmed blivit föremål för Regeringsrättens bedömning vid ställningstagandet i fråga om prövningstillstånd. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att ansökningen om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd II 1998-03-24, Johansson)

*REGI

*INST