RÅ 1998 not 63

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt / Kammarrätt borde ha meddelat ändringsdispens i mål om arbetsskadeförsäkring då osäkerhet förelåg om länsrättens avgörande var riktigt

Not 63. Överklagande av Julia V. i mål om arbetsskadeförsäkring. - I beslut den 1 mars 1995 fann Stockholms läns allmänna försäkringskassa att Julia V:s anmälda besvär i rygg och vänster axel inte kunde ha orsakats av skadlig inverkan som avses i 2 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Länsrätten i Stockholms län avslog hennes överklagande av försäkringskassans beslut i dom den 21 april 1995. Julia V. överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som i det överklagade avgörandet beslutade att inte meddela prövningstillstånd.-Julia V. yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens avgörande och visa målet åter till kammarrätten för prövning i sak. Hon anförde i huvudsak följande. Försäkringskassans beslut och länsrättens dom har huvudsakligen grundats på ett yttrande av en försäkringsläkare vilket i sin tur byggt på flera sakfel. Inför målets prövning i kammarrätten lämnades kompletterande uppgifter i avsikt att styrka att skadlig inverkan förekommit. Dessutom framlades ny medicinsk bevisning i form av ett omfattande utlåtande av dr Sten Jansa. De omständigheter och bevis som tillfördes målet i kammarrätten ställde saken i en helt ny dager och var av sådan dignitet att de kunnat utgöra grund för resning. - Riksförsäkringsverket anförde att Regeringsrätten borde upphäva det överklagade beslutet och meddela Julia V. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten. - Regeringsrätten (1998-04-03, Brink, Werner, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen i målet framgår att Julia V. arbetat som städerska. Enligt en anmälan om arbetsskada som kom in till försäkringskassan den 24 juni 1993 hade Julia V. den 29 april 1992 fått akuta ryggbesvär i samband med att hon slängde en sopsäck i en container. Dessutom hade hon fått en inflammation i vänster axel på grund av dammsugning. - Försäkringskassans och länsrättens bedömning grundar sig huvudsakligen på ett yttrande den 9 december 1994 från kassans förtroendeläkare Sven Holmberg. Efter att ha gått igenom den medicinska utredningen har Sven Holmberg sammanfattningsvis anfört att Julia V:s besvär inte har samband med hennes arbete. Skälet till hennes ryggbesvär och den ryggoperation som företagits är en degenerativ process som pågått i många år och som inte i någon utsträckning påverkats av hennes arbete. Vad gäller axelbesvären så fanns dessa enligt yttrandet långt före den händelse som beskrivs som orsak till besvären och har inte heller försämrats av händelsen. - I kammarrätten åberopade Julia V. ett nytt läkarutlåtande från dr Sten Jansa, som har specialistkompetens i allmänmedicin, röntgendiagnostik och företagshälsovård, med följande slutsatser. Den beskrivna händelsen är en klassisk beskrivning av hur ett diskbråck i ländryggen kan uppstå. Julia V. har även en degeneration i ryggraden som dock inte har utvecklat de besvär i ryggen som hon anmält som arbetsskada. Det är ställt utom allt tvivel att Julia V. till följd av ett olyckligt arbetsmoment den 29 april 1992 drabbades av en akut diskskada i nivå LV/SI med kompression av vänster SI-rot som följd. Sjukhistorien och de kliniska fynden samt resultatet av operationen styrker enligt utlåtandet detta. - Mot bakgrund av vad som sålunda kommit fram vid tiden för kammarrättens ställningstagande till frågan om prövningstillstånd bör det ha framstått som osäkert om länsrättens avgörande var riktigt. Det har därför funnits förutsättningar för att meddela prövningstillstånd i kammarrätten med stöd av 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Julia V. prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av hennes överklagande av länsrättens dom. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 1998-03-18, Ocklind)

*REGI

*INST