RÅ 1998 not 70

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt, när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts genom kammarrätts beslut att inte pröva inkomsttaxering i sak

Not 70. Överklagande av Anders H. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxeringar 1988-1990. - Vid 1988, 1989 och 1990 års inkomsttaxeringar åsatte taxeringsnämnden, i avsaknad av självdeklarationer, Anders H. taxeringar efter skönsmässiga grunder. Lokala skattemyndigheten påförde skattetillägg. I besvär som kom in till Länsrätten i Stockholms län efter den ordinarie besvärstidens utgång yrkade Anders H. att bli taxerad enligt till besvären fogade deklarationer. Länsrätten fann i dom den 29 juni 1994 att han inte hade rätt att anföra besvär i särskild ordning och tog därför inte upp besvären över taxeringarna till prövning men fann skäl att undanröja påförda skattetillägg. Anders H. fullföljde sin talan hos kammarrätten. Enligt beslut den 30 mars 1995 ändrade Kammarrätten i Stockholm inte länsrättens dom. - I överklagande till Regeringsrätten yrkade Anders H. att hans besvär skulle tas upp till prövning, att de åsatta skönstaxeringarna skulle undanröjas och att taxering skulle ske enligt upprättade deklarationer. Till stöd för sin talan anförde han att han till följd av en skilsmässa, pressande ekonomiska motgångar sedan år 1986 samt ohälsa inte fullgjort sin deklarationsskyldighet på ett riktigt sätt. Med hänsyn till att han genom skönstaxeringarna åsatts extremt felaktiga taxeringar ansåg han att det förelåg synnerliga skäl att bevilja resning i målet. -Regeringsrätten (1998-04-06, Werner, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd såvitt avser besvären i särskild ordning. - Anders H:s överklagande innefattar emellertid även en ansökan om resning i ärendena angående hans inkomsttaxeringar 1988-1990. Enligt 8 § första stycket 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar i paragrafens lydelse från och med den 1 april 1995 skall en ansökan om resning prövas av kammarrätten, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Anders H: överklagande hos Regeringsrätten kom in den 19 maj 1995. Länsrätten och kammarrätten har inte tagit upp hans överklaganden av ifrågavarande taxeringar till prövning i sak. Taxeringarna för åren 1988-1990 har således slutligt avgjorts av taxeringsnämnden. Ansökningen om resning skall följaktligen prövas av kammarrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 1998-03-11, Kovacs)

*REGI

*INST