RÅ 1998 not 81

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Dödsbos överklagande avvisat i mål om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen / Fråga om rätt till bistånd förfallen, eftersom sökanden avlidit efter kammarrättens avgörande

Not 81. Överklagande av Edvin I. i mål ang. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. - Edvin I. ansökte hos omsorgsnämnden i Torsby kommun om kompletterande ekonomiskt bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (1980:620) för april, maj och juni 1995 och om bistånd med vissa angivna belopp till resor och extra matkostnader m.m. Omsorgsnämnden avslog ansökningen genom beslut den 8 juni 1995 med motiveringen att Edvin I. hade inkomster över kommunens norm. Länsrätten i Värmlands län biföll delvis Edvin I:s överklagande av omsorgsnämndens beslut i dom den 11 september 1995. Edvin I. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som inte meddelade prövningstillstånd i målet enligt beslut i protokoll den 5 december 1995. - I överklagandet hos Regeringsrätten fullföljde Edvin I. sin talan. -Regeringsrätten (1998-04-20, Tottie, Werner, Lindstam, Rundqvist, Hulgaard): I målet är numera upplyst att Edvin I. avlidit den 10 januari 1997. Frågan om Edvin I. var berättigad till det sökta biståndet har härigenom förfallit. - Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 1998-03-19, Noring)

*REGI

*INST