RÅ 1998 not 83

Inkommet svaromål i ärende ang. varumärke ej uppmärksammat (bifall)

Not 83. Ansökan av Christer Z. om resning i ärende ang. varumärke. - Patent- och registreringsverket förelade Christer Z. att komplettera sin varumärkesansökan senast den 20 december 1996, vid äventyr att den annars kunde avskrivas. Patent- och registreringsverket avskrev i beslut den 14 januari 1997 Christer Z:s varumärkesansökan och angav som grund att han inte inom utsatt tid besvarat föreläggandet eller avhjälpt däri framställda anmärkningar. Christer Z. överklagade beslutet och framhöll bl.a. att han besvarat föreläggandet inom utsatt tid. Patentbesvärsrätten fastställde i beslut den 3 juni 1997 Patent- och registreringsverkets beslut med hänvisning till att Christer Z. inte visat att han besvarat föreläggandet inom den angivna tiden. Beslutet vann laga kraft. - I ansökningen anhöll Christer Z. om resning och yrkade att varumärkesansökan skulle återförvisas till Patent- och registreringsverket för förnyad handläggning. Till stöd för ansökan åberopade han en skrivelse från Patent- och registreringsverket vari verket bekräftade att svaromål inkommit den 16 december 1996 och att detta beklagligtvis inte hade uppmärksammats. -Regeringsrätten (1998-04-23, Brink, Rundqvist, Hulgaard): Med hänsyn till vad som framkommit i målet finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrätten beviljar resning, upphäver Patentbesvärsrättens och Patent- och registreringsverkets beslut samt visar ärendet åter till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning. (fd II 1998-03-25, Nilsson)

*REGI

*INST