RÅ 1998 not 85

Yrkande om inhibition med avseende på restförd skatt behandlades som en begäran om anstånd med inbetalning av skatt och avvisades

Not 85. Ansökan av Sten S. om resning i mål om inkomst- och förmögenhetstaxering åren 1986-1989. - Taxeringsåret 1986 taxerades Sten S. i det för riket gemensamma distriktet (GD) enligt grunderna för inskränkt skattskyldighet. Han taxerades därvid som ensamstående med barn (taxeringskod 2). Sten S:s hustru Gunilla S. taxerades som ensamstående med barn (taxeringskod 2). Länsrätten i Hallands län undanröjde, efter överklagande av Riksskatteverket (RSV), i dom den 12 februari 1992 Sten S. påförd taxering till statlig inkomstskatt i GD och bestämde att makarna Sten och Gunilla S. skulle samtaxeras (taxeringskod 3). Länsrätten bestämde vidare Sten S:s taxeringar till följande belopp (här uteslutna). - Taxeringsnämnden åsatte i avsaknad av självdeklaration Sten S. taxeringar skönsmässigt för taxeringsåren 1987-1989 och sambeskattade honom med hustrun Gunilla S. Länsrätten i Hallands län lämnade, efter överklagande av makarna S., i domar den 12 februari 1992 makarna S:s yrkande om särbeskattning utan bifall. Vidare fann länsrätten att Sten S. var oinskränkt skattskyldig i Sverige de aktuella taxeringsåren men biföll överklagandet delvis och åsatte Sten S. taxeringar till följande belopp (här uteslutna). - Sten S. överklagade länsrättens domar och yrkade att påförda taxeringar skulle undanröjas. I andra hand yrkade han att taxeringarna skulle sättas ned till hans faktiska inkomster, förmögenhet och avdrag. Han yrkade även att påförd samtaxering med hustrun skulle undanröjas. Gunilla S. yrkade att samtaxeringen skulle undanröjas. Kammarrätten i Göteborg avslog överklagandena i domar den 11 mars 1994. Regeringsrätten beslöt den 29 november 1994 att inte meddela prövningstillstånd. - Sten S. ansökte om resning och anförde till stöd för ansökningen bl.a. följande. Han utflyttade 1982 till Frankrike och Spanien. På grund av utflyttningen avlämnade han inte allmänna självdeklarationer för inkomståren 1985-1988. Skatteförvaltningen i Halmstad ifrågasatte 1986 Sten S:s utflyttning. I beslut från skatteförvaltningen blev han förklarad återflyttad till Sverige och därmed skönsmässigt påförd inkomst för inkomståren 1985-1988. Sten S. överklagade ända till Regeringsrätten men utan framgång. Han har under skatteprocessen på grund av sjukdom inte kunnat lämna egna självdeklarationer för bedömning av skattens storlek vid skattskyldighet i Sverige. Inledningsvis blev Sten S. anmodad av sin rådgivare att inte lämna självdeklaration. Någon av de första dagarna i februari 1992 drabbades han av en hjärnblödning (stroke) vilket resulterade i en långvarig lasarettsvistelse. Han hade påkallat muntlig förhandling som var utsatt till den 6 februari 1992. Han önskade få förhandlingen inställd, vilket länsrätten inte accepterade utan avgjorde målet på handlingarna. Efter hjärnblödningen drabbades Sten S. av en synförsämring, som medfört att han fått en mycket dålig syn. Han har även varit i dålig psykisk balans och inte orkat ta aktiv del i skatteprocessen. Skatteförvaltningen i Halland har på grund av länsrättens dom anmält Sten S. för grovt skattebedrägeri för att han inte deklarerat för 1985. Denna utredning lades ner först i februari 1995. Han har med biträde av revisor nu sammanställt deklarationer för åren 1985-1988 som utvisar de beskattningsbara inkomsterna för varje år. De nu upprättade deklarationerna skulle i skatteprocessen ha lett till annan och väsentligt lägre skatt. Sten S. måste i vart fall på grund av de råd han fått och sin sjukdom vara ursäktad för att han inte tidigare lämnat deklarationerna. Han yrkade att Regeringsrätten skulle bestämma hans beskattningsbara inkomster för inkomståren 1985-1988 i enlighet med till ansökningen fogade allmänna självdeklarationer och fastställa hans skatt i enlighet härmed eller i vart fall fastställa skatten till väsentligt lägre belopp än enligt domarna. - Sten S. yrkade även inhibition avseende restförda skatter för taxeringsåren 1986-1989. - I yttrande över ansökningen tillstyrkte RSV att resning beviljades såvitt avsåg 1986 års taxeringar och att Sten S. taxerades i enlighet med den upprättade deklarationen. Dock skulle Sten S:s taxering till kommunal inkomstskatt i Malungs kommun bestämmas till 2 200 kr. - I fråga om 1987 års taxeringar anförde RSV att Sten S. inte kunde anses ha gjort sannolikt att hans taxering till statlig och kommunal inkomstskatt blivit för hög. Vad avser förmögenhetsredovisningen hade RSV inget att invända mot att resning beviljades och att Sten S. i denna del taxerades i enlighet med den upprättade deklarationen. - I fråga om 1988 och 1989 års taxeringar anförde RSV att Sten S:s taxeringar till statlig och kommunal inkomstskatt skulle bestämmas till 238 100 kr respektive 253 100 kr. Sten S. hade således blivit för högt taxerad varför RSV medgav att resning beviljades på sätt som tillstyrkts. Vad avser förmögenhetsredovisningen hade RSV inget att invända mot att resning beviljades och att Sten S. i denna del taxerades i enlighet med de upprättade deklarationerna. -Regeringsrätten (1998-05-04, Brink, Werner, Sjöberg, Rundqvist): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna i målen finns synnerliga skäl att på nytt pröva Sten S:s inkomst- och förmögenhetstaxering för taxeringsåren 1986, 1988 och 1989. Förutsättningar för resning får därför anses föreligga. Beträffande taxeringarna 1987 finner Regeringsrätten på de av RSV anförda skälen att resning bör beviljas med avseende på förmögenhetstaxeringen men att ansökningen om resning bör avslås med avseende på taxeringarna till statlig och kommunal inkomstskatt. - Regeringsrätten finner att Sten S. för taxeringsåren 1986-1989 bör åsättas taxeringar i enlighet med vad RSV tillstyrkt. - Regeringsrätten behandlar Sten S:s inhibitionsyrkande som en begäran om anstånd med inbetalning av skatt. Beslut rörande anstånd fattas emellertid av skattemyndigheten i det län, där den skattskyldiges hemortskommun för inkomståret är belägen. Sten S:s yrkande i denna del kan därför inte prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Sten S:s yrkande om inhibition. - Regeringsrätten beviljar resning med avseende på Sten S:s inkomst- och förmögenhetstaxeringar för taxeringsåren 1986, 1988 och 1989 samt Sten S:s förmögenhetstaxering 1987. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning såvitt avser Sten S:s inkomsttaxeringar 1987. - Regeringsrätten ändrar Kammarrättens i Göteborg domar den 11 mars 1994 och bestämmer Sten S:s taxeringar till följande belopp (här uteslutna). - Regeringsrätten ändrar Kammarrättens i Göteborg dom den 11 mars 1994 i den del som rör förmögenhetstaxeringen och bestämmer Sten S:s förmögenhetstaxering för taxeringsåret 1987 till följande belopp (här uteslutna). (fd II 1998-04-18, Johansson)

*REGI

*INST